Vadsø havn KF

Vadsø Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Vadsø kommune.

Vadsø kommunestyre er havnens øverste organ og velger Vadsø havnestyre som leder Vadsø Havn KF.

Den daglige driften av havnen står havneadministrasjonen for, med havnesjefer som leder.

Vadsø Havn KF er Vadsø kommunes havnefaglige organ. Foretaket skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Vadsø kommune har etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven.

Vadsø Havn KF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Vadsø kommunes havnedistrikt og forvalte Vadsø havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen.

For å opprettholde og videreutvikle havnenes trafikkgrunnlag, kan Vadsø Havn KF engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Vadsø kommunes havnevirksomhet.

Besøksadresse
Fabrikkveien 35
9800 Vadsø

Telefon: 926 95 888

Postadresse
Postboks 614
9811 Vadsø

Havnesjef
Eirik Johan Karlsen
Telefon: 930 99 046