Kvalifisering, velferd og inkludering

NAV Vadsø - kommunal delBarn- og ungeenhetenKvalifiseringsenhetenBoligtjenesten

KVI ledes av kommunalsjef.

Kommunalsjef:
Grethe Pleym

Tlf 78 94 23 57

Kontaktpersoner

NAV Vadsø:
NAV leder:
Tone Persen

NAV Vadsø er den kommunale delen av NAV tjenestene. De benytter NAVs felles telefonnummer for kontakt.

Tlf 55 55 33 33

Barn og unge:  
Enhetsleder :
Sølvi Arvola

Kvalifiseringsenheten:
Enhetsleder
Carina Borch Abrahamsen

Merkantil tjeneste:
Avdelingsleder:
Beathe Harila

Boligtjeneste:
Send e-post til boligtjenesten

Tlf 922 09281

Om enhetene:

Stabs- og støttefunksjoner i sektoren:

Stabsrådgiver, merkantil tjeneste og boligtjenesten er stabs- og støttefunksjoner i sektoren og er direkte underlagt kommunalsjef. Stabs- og støttefunksjonene skal bistå og utføre oppgaver for enhetene.
(Til toppen)

Boligtjenesten:
Boligtjenesten koordinerer og formidler boliger til vanskeligstilte. Hovedoppgavene er å skaffe og formidle boliger til vanskeligstilte, klargjøring, istandsetting og befaring av boliger, oppfølging og veiledning. I tillegg har tjenesten ansvar for møbellageret hvor det tas imot brukte møbler samt innkjøp av inventar og utstyr til boligene.
(Til toppen)

Enhetene i sektoren:

NAV Vadsø:

NAV Vadsø løser kommunale og statlige oppgaver overfor innbyggere i Vadsø kommune. NAV-kontoret har to eiere: stat og kommune. To styringslinjer - en kommunal og en statlig - møtes i det lokale partnerskapet som styrer kontoret.

NAV- kontorets oppgave er blant annet å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til å fremme sosial og økonomisk trygghet, forebygge sosiale problemer, og fremme overgang til arbeid.
(Til toppen)

Barn og ungeenheten:

Barn- og ungeenheten består i all hovedsak av barneverntjenesten.  Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal i tillegg bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
(Til toppen)

Kvalifiseringsenheten:

Kvalifiseringsenheten har ansvar for bosetting, undervisning, oppfølging og veiledning av bosatte flyktninger, både voksne og enslige mindreårige. Undervisning består av norskopplæring for innvandrere, samt grunnskole for voksne. Enhetens målsetning er å få deltakere/elever kvalifisert til selvhjulpenhet i arbeid eller videre utdanningsforløp i henhold til politiske føringer.
(Til toppen)​​​​​​​