Servicekontoret

Servicekontoret er navet for å komme i kontakt med den riktige personen eller tjenesten du trenger.

Kontoret har åpent mandag - fredag 10.00 - 14.00

eDialog er sikrere enn e-post og derfor et tryggere alternativ. For å bruke tjenesten, må du logge på ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID eller lignende).

TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974.

Tilrettelagt transport (TT) er transporttilbud for personer med varig funksjonshemming og som ikke kan bruke det ordinære kollektivtilbudet. 

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å delta på kultur- og fritidsarrangementer.

Dersom du trenger å kontakte oss etter kontortid, eller vil kontakte noen tjenester direkte.

Finner du feil eller mangler i listen, ber vi deg melde fra til oss.

Her finner du kontaktinformasjon for servicekontoret og Vadsø kommune.

Vadsø er spillested for Riksteatret og Hålogaland Teater. Kommunen er vertskap og teknisk arrangør.
 

Har du behov for å bruke motorkjøretøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål (i hovedsak redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring, og til og fra faste bosteder), må du søke kommunen om tillatelse.

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.