Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke motorkjøretøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål (i hovedsak redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring, og til og fra faste bosteder), må du søke kommunen om tillatelse.

Kriterier/vilkår

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy utover det åpne løypenettet. Dette gjelder for eksempel:

  • når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
  • når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
  • når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede.

I unntakstilfelle, og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen foretar en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark. Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

Barmarksløyper

Kjøring på barmark er tillatt etter 1. juli i det åpne løypenettet. Utenom løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.

Her finner du søknadsskjema for dispensasjon for kjøring på barmark, sommer samt kart der du må merke av hvor du søker dispensasjon.

Snøskuterløyper

Løypene åpnes når forholdene tilsier det, frem til 5. mai. Motorisert ferdsel med snøskutere er tillatt i det åpne løypenettet. Utenom løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.

Vi gjør oppmerksom på at nøyaktigheten for løypene er variabel. En god del løyper er fortsatt kun inntegnet fra kart i 1:50000. Selv skuterløypene som er oppmålt med GPS kan variere noen meter fra år til år i oppstikking. Det er alltid løypestikkingen som gjelder.Løypestikkene er grønne fra 2018. 

Her finner du søknadsskjema for dispensasjon om kjøring utenom åpne skuterløyper, vinter samt kart der du må merke av hvor du søker dispensasjon.

Vedlegg

Du må sende inn følgende vedlegg til søknaden:

  • Ved transport av funksjonshemmede: legeattest
  • Ved transport til hytte: dokumentasjon om eierforholdet
  • Kart som viser kjøretraséen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Nærmere opplysninger står i søknadsskjemaet.

Søknadsfrister blir annonsert.
 

 

Kart over barmark- og snøskuterløyper i Vadsø

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde