Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Kan jeg få startlån og tilskudd?

 

De som er i målgruppen for å kunne få startlån er blant annet:

- barnefamilier
- de som mottar trygd/offentlige ytelser
- boliglåntakere med gjeldsproblemer
- andre

Unge i etableringsfasen er IKKE i målgruppen.

Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Se om du er i en av de andre målgruppene.
 

Hva kan jeg få startlån til?


I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  

Du kan også få:

 • hjelp til å bli boende i boligen du har
 • refinansiering av dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
 • utbedring av bolig
 • tilpasning av bolig
 • nybygget bolig
 • toppfinansiering

Ta kontakt med din kommune, eller besøk kommunens nettsider for mer informasjon.
 

Hvor søker du?


Du søker elektronisk på husbanken sine nettsider,

Du sender søknad til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Der blir søknaden behandlet og du kan få råd og veiledning.

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte. På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og hvor lenge det kan være aktuelt å bli boende i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Brosjyre om startlån

Hvor mye kan jeg låne?
 

Kommunen vurderer hvor mye startlån du kan ha og om du eventuelt har behov for tilskudd i tillegg til startlånet.
 

Viktige forutsetninger for å få startlån:

 • du må kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold
 • boligen må være egnet for husstanden over tid, og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo
 • hovedregelen er at du søker startlån i den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i.

Sjekk vår kalkulator, hvor du får svar på:

 • Hva har jeg disponibelt til fremtidige boutgifter?
 • Hvor mye kan jeg låne?
 • Hvor mye trenger jeg å låne?
 • Hva blir de månedlige utgiftene i ny bolig?

Link til Lånekalkulator 
 

Regelverk


Her finner du en fullstendig oversikt over lover, forskrifter og retningslinjer for Husbankens låneordninger. 

Lover, forskrifter og retningslinjer