Spørsmål til kommunestyret

Innbyggerne kan stille spørsmål til kommunestyret. Det er bare anledning til å stille spørsmål når det er annonsert med spørretime i kommunestyret.

Her finner du gjeldende reglement i forbindelse med spørretimer i kommunestyret.

Reglement for avvikling av spørretimer i kommunestyret

1.  Avvikling av spørretimer

I forbindelse med kommunestyret avvikler Vadsø kommune 3 – 4 spørretimer pr. år.

Spørretimene kunngjøres i forbindelse med annonsering av kommunestyret sitt møte.

Spørretimen avvikles i forkant av kommunestyret og varer i inntil 30 minutter før det ordinære kommunestyret settes.

2.  Adgang til å stille spørsmål/holde innlegg

Alle byens borgere, enkeltpersoner, lag og organisasjoner kan komme med spørsmål direkte til kommunestyret. Spørsmålene kan fremsettes muntlig over talerstolen eller ved at innkomne spørsmål leses opp.

Det er adgang til å stille spørsmål samt vurderinger / observasjoner som kommunens innbyggere ønsker å fremme til kommunestyret.

Spørsmålene må undertegnes med navn.

3. Frist for innlevering

Alle spørsmål / innlegg skal i forkant av kommunestyret fremmes skriftlig til ordfører.
Spørsmål og innlegg må være ordfører i hende innen 7 dager før møtet avvikles.
Ordfører bestemmer hvorvidt innkommet spørsmål / vurdering skal fremmes for kommunestyret.

Innkomne spørsmål / vurderinger som tillates fremmet i kommunestyret kopieres opp og sendes til den enkelte representant i forbindelse med utsendelse av sakspapirer.

4. Taletid

Innkomne spørsmål og innlegg kan være på inntil 5 minutter.

Ordfører besvarer innkomne spørsmål/innlegg på vegne av kommunestyret. Taletiden settes til 5 minutter.

Det gis mulighet for 1 minutt sluttreplikk.