Barn&Unge prosjektet/Rus og psykisk helse

Samhandling og tverrfaglig samarbeid for barn og unge med rus- og psykisk helseproblematikk i Vadsø kommune

Bakgrunn for prosjektet:
01.01.16 ble ansvaret for ivaretakelse av barn og unge med rus og/eller psykisk helseproblematikk lagt til Rus- og psykisk helseenhet (ROP). ROP jobber ennå pr. i dag med å bygge opp en kvalitativ god tjeneste til barn og unge i brukergruppen og ser et behov for å innta et større barneperspektiv i enheten. Man har også sett et forbedringspotensial i det å utvikle en felles forståelse og felles mål for barn og ungdom på tvers av enhetene og også mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Tidligere kartlegginger og erfaringer har vist at Vadsø kommune har utfordringer i forhold til det å ha strukturer og systemer som tydeliggjør ansvar, arbeidsfordeling, samarbeid og samhandling mellom de ulike tjenestene. Blant annet er det blitt etterlyst en overordnet og helhetlig tverrsektoriell handlingsplan for målsetninger i tjenester for barn og unge generelt, men spesielt for de som har utfordringer innenfor rus og psykiatri, samt barn/unge og familier med psykososiale problemer.
Dette var bakgrunnen for å søke Fylkesmannen om midler til dette prosjektet. Prosjektet finansieres av innvilgede midler fra Fylkesmannen v/posten for tilskudd til samhandlingsmodeller på rus/psykisk helsefeltet.

Mål for prosjektet:
Formålet er å utvikle et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til barn og unge med psykiske vansker og/eller rusproblematikk. Videre bidra til å identifisere og hindre sykdomsutvikling hos barn og unge i risikogrupper. Formåler er i stor grad også å synliggjøre allerede etablerte og standardiserte rutiner for samhandling/samarbeid internt i kommunen, samt med eksterne samarbeidspartnere som for eksempel spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe:
1)
Barn/unge som allerede har utviklet psykiske og/eller rusrelaterte problemer
2) Barn/unge som lever under forhold som gjør dem sårbare for å utvikle rus og/eller psykisk helseproblematikk (herunder barn som pårørende)
 3) Ansatte som jobber med barn/unge; fokus på bevisstgjøring rundt problematikken samt opplæring/kompetanseheving. Formål: fange opp psykiske lidelser og/eller rusdebut på et tidligere tidspunkt.

Prosessen:
For å igangsette og prøve ut treffsikre tiltak og metoder må det foretas en grundig kartlegging av hvilke tilbud kommunen har pr. i dag, hvilke rutiner og systemer har vi for målgruppen – og hva fungerer/fungerer ikke? Som et ledd i dette må allerede innsamlet data analyseres, som for eksempel UngData undersøkelsen som ble foretatt i 2018; hva forteller tallene oss?
Det skal også foretas en bruker- og ansatteundersøkelse i samarbeid med RKBU (Regionalt kompetansesenter for barn og unge v/ Universitetet i Tromsø). Vadsø kommune vil i samarbeid med RKBU delta i SKO-studien (samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier), for å undersøke nærmere hvordan de ansatte i de ulike tjenester opplever det tilbudet som kommunen gir målgruppen, samtidig som brukerne av tjenestene selv inviteres inn i undersøkelsen for å si deres mening om tjenestene.
Et annet ledd i prosessen er å delta på KS (Kommunenes sentralforbund) og Fylkesmannens Læringsnettverk for god samhandling for utsatte barn og unge i Finnmarks kommuner. På samlinger med læringsnettverket er det fokus på verktøy og metoder for å sikre god samhandling mellom de kommunale enhetene, samt med eksterne samarbeidspartnere som for eksempel spesialisthelsetjenesten. Formålet er å styrke tjenestene for målgruppen og finne arbeidsformer som fremmer forbedring.

Tiltak/metoder for samhandling og utvikling av tjenestene:
Vadsø kommune har allerede drevet med mye bra utviklingsarbeid de siste årene, men fortsatt opplever man vansker rundt samarbeid på tvers av kommunale tjenester, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre eksterne. Hvordan kan vi gi et bedre, men samtidig kostnadseffektivt tilbud, til barn og unge som sliter? Deler av Barn&Unge prosjektets oppgave blir dermed å jobbe videre med allerede igangsatte metoder/tiltak, som Vadsømodellen (utvikling av en helhetlig tverrsektoriell digital modell for samhandling) og andre etablerte rutiner som må synliggjøres og implementeres i den daglige driften blant enhetene. Den andre delen av prosjektet blir å utvikle treffsikre tiltak i tråd med det behovet som viser seg ved analyse av undersøkelsene som er blitt/blir foretatt og som vil vise hvor det er ”skoen trykker” mest.

Ansvarlig for Barn&Unge prosjektet:
Prosjektet administreres fra Rus- og psykiatrisk enhet v/enhetsleder. Rådmann er prosjekteier og det er opprettet en styringsgruppe bestående av kommunalsjefene for HRO, KUO og KVI, samt enhetsleder v/Rus- og psykisk helseenhet. Prosjektgruppen består av prosjektleder og representanter for aktuelle enheter. Fokusgruppe er Fylkesmannen og ansatte ved ROP.
Prosjektleder er Carina Larsson v/ Rus- og psykisk helseenhet.


Kom gjerne med innspill til prosjektet, kontaktinfo.:
carina.larsson@vadso.kommune.no
kontortlf. 78 94 29 02
Mob. 93 26 37 77

 

Prosjektets varighet: oppstart juni 2018 og skal avsluttes innen 31.12.2019