Havneplan for Vadsø kommune

I Kommunal planstrategi Vadsø kommune 2016-2019 (KST-sak 29/16) er det prioritert å lage en havneplan for Vadsø. Formannskapet ga i sak 26/18 i tillegg sin tilslutning til at denne planen nå prioriteres og at den ses i sammenheng med den pågående prosessen med sentrumsplan, behov for sjønære arealer uttrykt gjennom Kommunal planstrategi 2016-2019 og Strategisk næringsplan for Vadsø kommune 2018-2022, samt felles kystsoneplan for Varanger som er under arbeid.

Havneplanen for Vadsø kommune er ikke en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven, men en sektorplan. Vadsø kommune har likevel valgt en prosess med bred medvirkning, der både planprogram og planutkast sendes ut på offentlig høring, samt at det legges opp til møter med berørte grupper og et folkemøte.

Målet med havneplanen er

  1. Å bidra til at Vadsø blir et mer attraktivt sted å etablere næringsvirksomhet.
  2. Å bidra til at Vadsø blir et mer attraktivt sted å besøke som turist.
  3. Å bidra til at Vadsø blir et mer attraktiv sted å bo og leve.
  4. Å vende byen mot sjøen igjen.

 

Her finner du dokumenter i saken:

Referat fra styringsgruppemøtene:

https://www.vadso.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/vadso-kommune-inviterer-til-innspilsmote-om-ny-havneplan.6737.aspx