Radikalisering og voldelig ekstremisme på dagsorden

Radikalisering og voldelig ekstremisme er et tema som tar en stadig større plass i offentlige diskusjoner, men tematikken har enda ikke fått den riktige og helhetlige oppmerksomheten som den burde hatt. Mens rekruttering til voldelig islamisme de senere årene opptar flere nordmenn, overses andre former for radikalisering som for eksempel høyreekstremisme. Ei heller har vi som samfunn vært like gode på å diskutere bakenforliggende årsaker til radikaliseringsprosesser som vi har vært til å diskutere sanksjoner. Vadsø kommune ønsker derfor å jobbe helhetlig med fokus på et tidlig stadium i forebyggende hensikt.

Det er i førstelinjene kommunens innbyggere er mest synlige og der forebyggende tiltak oftest er mest effektive. Et viktig satsningsområde for kommunen blir derfor å gi et kompetanseløft som gjør at førstelinjetjenestene i kommunen bedre kan håndtere misstanke om radikalisering og voldelig ekstremisme, og ha kjennskap til effektive tiltak.

Et konkret tiltak i prosjektet er å utarbeidere en kommunal handlingsplan som vil være forankret i politisk ledelse. En slik overordnet forankring vil prege kommunens alle tre sektorer: Kvalifisering, velferd og inkludering (KVI), Kultur, utdanning og oppvekst (KUO) samt Helse, rehabilitering og omsorg (HRO).

Prosjektet er et samarbeid mellom Vadsø kommune og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, med oppstart i 2017.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Farid Shariati – prosjektleder ved sektor Kvalifisering, velferd og inkludering i Vadsø kommune