Brukermedvirkning

Vadsø kommune er opptatt av å involvere brukere av våre tjenester og tilbud inn i videreutvikling av tilbudene.

Dette gjøres blant annet gjennom etablerte fora og spørreundersøkelser. 

På individnivå benyttes det spørreundersøkelser (eksempelvis er det årlige elevundersøkelser på skolene fra 5.-10.trinn ). Brukermedvirkning på systemnivå:

  • Politisk behandling av planverk og handlingsveiledere
  • Samarbeidsutvalg i barnehagene
  • Elevråd i skolene
  • Foreldreutvalg i skolene
  • Rådet for eldre og funksjonshemmede
  • Ungdomsrådet
  • Elev – og foreldreundersøkelser