Rapportering og evaluering

Enhetsledere skal hvert kvartal (1. april, 1.juli, 1.oktober og 31.12) rapportere om det tverrfaglige samarbeidet til kommunalsjef for Kultur-, utdanning og oppvekst (KUO). Det skal rapporteres på følgende punkter:

  • Antall saker og status (hvilket nivå er det arbeidet på, tverrfaglig arbeid – hvem er involvert, hvordan har det fungert, bruk av tiltak, er handlingsveileder/rutiner fulgt?
  • Ressurs – og spesialpedagogiske team
  • Hollands metode: Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne
  • PMTO/TIBIR
  • ICDP
  • ART
  • FLEXid
  • Individuell plan/familieplan

Evaluering

Arbeidet skal evalueres i tverrfaglige ledermøter (kommunalsjefmøter) hvert kvartal. Til møtene skal enhetene i forkant ha levert kvartalsrapport hvor det gis en status over antall saker, møter, avvik, behov ( se liste under rapportering) m.m

Assisterende rådmann har ansvaret for organisering og gjennomføring av kommunalsjefmøtene og påser at Vadsømodellen evalueres kvartalsvis.