Tverrfaglig ledelse

Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et godt og inkluderende oppvekstmiljø.

En av kommunens viktigste utfordringer er å tenke helhetlig og samordne innsatsen på tvers av fagområder. Det må derfor vektlegges å få til effektive samarbeidslinjer og ledere vil ha et særskilt ansvar for at det tilrettelegges.

I 2018 etableres det faste tverrfaglige møter for ledere og andre i sentrale funksjoner fra ulike tjenesteområder i kommunen som jobber med barn, ungdom og familier. Møtene avholdes hvert kvartal.

Kommunalsjef for Kultur, utdanning og oppvekst (KUO) har ansvar for organisering og gjennomføringen møtene.

Formålet med tverrfaglige ledermøter er å følge opp Vadsømodellen og sikre at den implementeres i den daglige driften. I tillegg har gruppa ansvar for å jobbe fram gode fellesskapsløsninger i det forebyggende arbeidet, og skal være en pådriver for utviklingsarbeid.

Følgende deltakere er med i møtene:

  • Alle kommunalsjefene (HRO, KUO og KVI)
  • Barnevernleder
  • NAV leder
  • PPT-leder
  • Kommunelege
  • Koordinator for KE (koordinerende enhet)