Barnevernet

Barnevernet skal sikre barn og unge nødvendig hjelp og omsorg, når de lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Barneverntjenestens ansvar og oppgaver

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale- og emosjonelle problemer så tidlig som mulig, og å sette inn tiltak slik at det ikke skapes varige skader hos barna. Det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Det skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og sammenhengende omsorg.

Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, gjennomgå meldinger og gjøre undersøkelser.  Gjøre vedtak om frivillige tiltak, treffe akuttvedtak, forberede saker for behandling i fylkesnemnda og sette i verk og følge opp saker der barnet er plassert utenfor hjemmet.

Slik kan barneverntjenesten hjelpe

Barneverntjenesten kan iverksette tiltak i hjemmet for å få til en positiv endring av barnets situasjon. Det kan være tiltak som foreldreveiledning, støttesamtaler, ansvarsgruppe, hjelp til å delta i fritidsaktivitet i lag med andre barn og unge.  Dekning av barnehage, SFO, støttekontakt og familieråd.

Barneverntjenesten har som mål, i samarbeid med familien, å finne tiltak som skal styrke familiens ressurser og føre til endring som ivaretar det enkeltes barns behov. Nedenfor beskrives ulike former av tiltak som barneverntjenesten benytter.

Slik kan vi hjelpe

Barneverntjenesten kan iverksette tiltak i hjemmet for å få til en positiv endring av barnets hverdag. Dette kan være tiltak som dekning av SFO og barnehage, støttekontakt, besøkshjem, familieråd eller oppfølging av familien i form av ulik veiledning. Barneverntjenesten har som mål i samarbeid med familien å finne tiltak som skal styrke familiens ressurser og føre til endring som ivaretar det enkeltes barns behov. Nedenfor finnes en liste over ulike former av tiltak som barneverntjenesten benytter.

Familieråd

Barneverntjenesten har stort fokus på økt medvirkning og å finne løsninger sammen med familien og deres nettverk.  Et familieråd er en metode der familiens private nettverk og offentlige instanser møtes.  Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens og barnets situasjon.  Her kan du lese mer om familieråd

Besøkshjem/ støttekontakt

Besøkshjem / støttekontakt er når barnet er i behov for ekstra tilskudd av voksenmodeller for en kortere eller lengre periode. 

Parent Management Training-Oregon (PMTO)

Metoden er et foreldreveiledningsprogram. Målet med programmet er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell adferd skal reduseres og positiv utvikling fremmes. Metoden legges opp trinnvis hvor det gis konkrete oppgaver det skal jobbes med underveis. Her kan du lese mer om PMTO - hvordan skape positive relasjoner. For mer utvidet informasjon om PMTO - hva er det?

Fosterhjem

Hvis forholdene i hjemmet ikke er gode nok, kan barn plasseres i fosterhjem. Før dette skjer skal tiltak for å avhjelpe situasjonen skal være prøvd ut. Slike vedtak fattes av fylkesnemnda, og kan gjøres med eller uten samtykke fra foreldrene. Vedtak uten samtykke kan ankes til domstolene. Foreldre og barn over 15 år har rett til egen advokat i slike tilfeller.

Institusjon

I samråd med barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) kan det søkes om institusjonsplasser. Dette brukes i tilfeller der barnet trenger tett oppfølging og omsorg innfor  miljøteraputiske rammer. Ungdom med utfordrende adferdsproblematikk kan også ha behov for miljøterapeutisk behandling i institusjon. Institusjonstiltak benyttes når forholdene i hjemmet er slik at barn/ungdom ikke kan bo der eller i fosterhjem/nettverk. Et slikt tiltak kan være basert på samtykke eller i form av tvangsvetak. Tvangsvedtak fattes av fylkesnemnda. Partene har rett til egen advokat.

Hvordan kan du hjelpe?

Barneverntjenesten i Vadsø trenger stadig veiledere, tilsynsførere, støttekontakter, avlastningshjem( besøkshjem) og fosterhjem.

Felles for alle som jobber på oppdrag for barneverntjenesten, er at man må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.  Barneverntjenesten gir veiledning ved behov til oppdragstakere.

Støttekontakt

er en person som gjennom samvær med barnet/ ungdommen bidrar til å øke mestring, selvfølelse og selvstendighet.  Støttekontakten og barnet/ ungdommen kan delta på ulike fritids- eller idrettsaktiviteter, dra på turer eller gjøre andre ting sammen.

Avlastningshjem/ besøkshjem

Dette er hjem som tat imot et barn eller søsken på faste helger og eventuelt i ferier.  Det vanligste er hver 4 helg, og noen ekstra dager i ferien.

Fosterhjem

Dette er hjem som kan ta imot barn som trenger et trygt hjem å bo i for kortere eller lengre perioder.  Fosterforeldrene ivaretar de daglige foreldrefunksjoner overfor barnet.

Veileder

Vi har behov for fagfolk som kan gi ulik type veiledning til foreldre med tanke på endring og støtte i deres foreldrerolle.  Det er fint om du har kompetanse innen PMTO, COS, Marthe Meo eller lignende, men det er ingen forutsetning for å ta kontakt med oss.  Hvis du er barnehagelærer, barnevernspedagog, vernepleier eller har annen kompetanse/ erfaring innen slik veiledning, ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Tilsynsfører

Primært har vi behov for tilsynsfører under samvær der oppdraget går ut på å trygge barnet under samvær med foreldre.  I tillegg trenger vi fra tid til annen tilsynsførere i hjemmet til det enkelte barn, der det må føres kontroll med at barn i vanskelige livssituasjoner får tilfredsstillende omsorg.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat hvis noe av dette virker interessant for deg.

Barneverntjenesten.  Tlf.  789 42400  Mail: barnevern@vadso.kommune.no

 

Når bør du ta kontakt med/ melde til barnevernstjenesten?

Dette finner du god informasjon her

Alarmsentral for barn og unge (gratis)

Alarmtelefonen for barn og unge  

Telefon  116 111.

Kontakt oss

Telefon 78 94 24 00

Mail: barnevern@vadso.kommune.no

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge  

Gratis telefon 116 111 hele døgnet.

Her kan du finne mer informasjon om barnevern hos ung.no.