Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Bolig for vanskeligstilte