NAV Vadsø

Dersom du har behov for bistand til å skaffe deg jobb, eller har spørsmål om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foeldrepenger eller lignende ber vi deg benytte NAV.no eller vårt kontaktsenter på telefon 55553333.

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester er ikke en del av selvbetjeningsløsningene nevnt ovenfor. Dette er tjenester som er omfattet av Lov om sosiale tjenester i NAV og som ivaretas av NAV Vadsø. NAV Vadsø gir hjelp som skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. 

Hjelpen kan gis i form av:

 

Opplysning, råd og veiledning

Hva innebærer tjenesten?

Tjenesten omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Innholdet i tjenesten vurderes ut fra behovene til den enkelte. Gjennom motivasjons- og endringsarbeid skal tjenesten styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse, fritid og nettverk. Tjenesten skal bidra til at man i størst mulig grad kan leve et selvstendig liv med mulighet til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Tjenesten baseres på aktiv involvering og deltagelse. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp i tjenesten.

Hvem har rett til tjenesten?

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om, og få vurdert, sitt behov for tjenesten
opplysning, råd og veiledning. Dette gjelder også personer som har begrensede rettigheter etter forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge, herunder personer som oppholder seg ulovlig i Norge. 

Hvordan søker du?

Du kan søke på dette søknadsskjemaet, eller ta kontakt med NAV Vadsø. Her får mer informasjon om tjenesten, og eventuelt bistand til å søke. Søknaden kan gjøres skriftlig eller muntlig, som i publikumsmottak eller på telefon (55 55 33 33).

Det blir fattet vedtak på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering av ditt behov.
Du kan klage på vedtaket.

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som bl.a. mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hvem kan få økonomisk stønad av NAV Vadsø:

Du må oppholde deg i Vadsø kommune. Dersom du oppholder deg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester gjelder egne regler.

Du kan ikke sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.

Hvordan søker du?

Her kan du laste ned søknadsskjema (PDF, 294 kB). Skjemaet leveres eller sendes til NAV Vadsø.
 
Du kan søke elektronisk ved å gå hit.
Vedlegg som bør følge med søknaden:
 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på inntekt/formue
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør
 • Dokumentasjon på boforhold (f.eks leiekontrakt, lånepapirer e.l.)
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm

Søknadsskjema leveres hos NAV Vadsø, som vil vurdere behovet for hjelp. 

NAV-kontoret foretar en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er derfor viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på dine inntekter og utgifter og ellers dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden.

Barnefamilier med dårlig økonomi

NAV Vadsø har et ansvar for at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og godt tjenestetilbud. Barn skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Hvordan søker du?

Her kan du laste ned søknadsskjema (PDF, 294 kB). Skjemaet leveres eller sendes til NAV Vadsø.
 
Du kan søke elektronisk ved å gå hit.
Vedlegg som bør følge med søknaden:
 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på inntekt/formue
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør
 • Dokumentasjon på boforhold (f.eks leiekontrakt, lånepapirer e.l.)
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm

Søknadsskjema leveres hos NAV Vadsø, som vil vurdere behovet for hjelp. 

Nødboliger

NAV er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til den som ikke klarer det selv. Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Midlertidig botilbud er et nødtilbud som gis for en kort periode opp mot 14 dager, med andre ord er dette ikke en permanent bolig.

Hvordan søker du?

Du kan bruke samme søknadsskjema som for økonomisk stønad. Søknad leveres NAV Vadsø.

Vedlegg som bør følge med søknaden:

 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør

NAV Vadsø tildeler nødbolig etter vedtak og i samarbeid med boligkontoret. Ved innvilgelse må du underskrive bo-avtale og få utdelt nøkler fra boligkontoret. Boligkontoret administrerer en rekke kommunale nødboliger og disse vil alltid bli benyttet dersom ledig kapasitet. Hvilken nødbolig som tildeles vurderes ut fra behov og hva som er tilgjengelig på søknadsdatoen. Det er med andre ord ikke mulig å velge bolig/plassering. Du vil også måtte påregne bytte av adresse hvis du fortsatt er i behov av nødbolig etter første vedtak. 
Barnefamilier vil bli vurdert mot annet tilbud. 

Det forventes at du under oppholdet er aktiv i søken etter egen bolig og du kan bli bedt om å dokumentere aktiviteten ved en eventuell ny søknad. Du kan få råd og veiledning for hvordan du henvender deg til utleiere, eller om andre forhold vedrørende det å skaffe bolig i publikumsmottaket på NAV eller hos din veileder. 

Nødbolig er ikke et gratis tilbud. Dersom du har økonomi til det skal du betale for tilbudet. NAV foretar en vurdering av din økonomi etter gjeldende regler i lov om sosiale tjenester i NAV, og fastsetter på denne bakgrunn egenandel for oppholdet. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Ønsker du å komme i arbeid og trenger ekstra oppfølging på veien, kan Kvalifiseringsprogrammet være noe for deg!

Målet med Kvalifiseringsprogrammet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.
 

Programmet er på fulltid og skal inneholde

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV kontoret.

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må

 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
 • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Hva kan du få?

 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er 2 ganger grunnbeløpet (G).
 • Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
 • Har du barn får du barnetillegg.
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.

Du betaler skatt av stønaden.
Du har krav på ferie.

Hvor lenge kan du få?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år.
NAV kan forlenge programmet ditt med ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV Vadsø for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet. Søknadsskjema finner du her.

Økonomisk rådgivning-gjeldsrådgivning

Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til gjennom hele måneden, eller har du gjeld som du ikke får betalt? Økonomisk trygghet er viktig for nattesøvnen og den psykiske helsen. Det er derfor viktig at du tar grep snarest mulig, dersom økonomien ikke er i balanse.

Det er mange ting du med relativt enkle grep kan gjøre for å få tilbake kontrollen. Ved å trykke på linken Økonomisk rådgivning – hjelp til selvhjelp vil du få mange nyttige råd og tips. 

 

 

Telefon
55 55 33 33
kl. 08.00–15.30

Opplysninger

Vårt publikumsmottak har begrenset åpningstid som smittevernstiltak.
Veiledende rutiner på smittevern gjelder.
Selvbetjeningsløsninger vil være tilgjengelig på nav.no og på publikums - PC i vårt publikumsmottak. Her er det muligheter for utskrift og kopi.
Oppfølging og timeavtaler vil kunne bli gjennomført pr telefon, dette avtales med veileder. Alle spørsmål som sendes inn via nav.no, blir besvart direkte.
NAV Vadsø har nødhjelpstelefon 92 66 78 46. Ved spørsmål tilknyttet nødhjelp eller midlertidig bolig, kontakt denne.

ÅPNINGSTIDER

Mandag

stengt

Åpent for timeavtaler 0900 - 1530

Tirsdag

stengt

Åpent for timeavtaler 0900 - 1530

Onsdag

10:00 - 12:00

Åpent for timeavtaler 0900 - 1530

Torsdag

10:00 - 12:00

Åpent for timeavtaler 0900 - 1530

Fredag

stengt

Åpent for timeavtaler 0900 - 1530

NAV Vadsø
W. Andersensgate 6
9800 Vadsø

Tlf: 55 55 33 33

Web: nav.no