Avlastning og korttidsopphold på sykehjem

Sykehjemmet er et tilbud som er åpent og bemannet hele døgnet.

Hva er sykehjem?

Sykehjem er en institusjon som gir pasienter opphold, behandling og pleie hele døgnet. Der behandlingen ikke behøver å skje på sykehus, men som likevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er mulig eller forsvarlig å gi i pasientens eget hjem.

Vadsø sykehjem har 14 sykehjemsplasser.

Hvem kan få plass på sykehjem?

Sykehjem er for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annen hjelp. Når man blir innlagt på sykehjem, er dette fordi man på grunn av sykdom, skade eller normal aldring ikke er i stand til å fortsette å bo hjemme. For noen vil oppholdet i sykehjem være tidsavgrenset på bakgrunn av skade eller forbigående sykdom, eller fordi omsorgspersoner i hjemmet ikke er tilgjengelige. For andre vil behovet for opphold på sykehjem være mer langvarig. 

Korttidsopphold:

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset opphold for blant annet:

  • oppfølging etter sykehusopphold
  • å forebygge langtidsinnleggelse på sykehjem
  • observasjon, utredning og behandling
  • opptrening/rehabilitering
  • akutt behov for døgnpleie

Langtidsplass:

Langtidsplass på sykehjem er plasser som er tilrettelagt for å kunne yte omfattende pleie og omsorg, samt ivareta beboerens behov for trygghet. Plassene er tilrettelagt for personer med betydelig nedsatt fysisk funksjonsnivå. 

Avlastning:

Avlastningsopphold er et tidsbegrenset opphold for å avlaste personer/familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette er et tilbud for å gi brukere mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Særlig tyngende omsorgsarbeid er omsorgsarbeid som er mer belastende enn vanlig, og at det for eksempel fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon. Den hjelpetrengende selv får et tidsavgrenset opphold på avlastning. Avlastningen kan være rullerende, det vil si at bruker vekselsvis bor hjemme og på sykehjem på faste, avtalte opphold.

Hvordan søker man?

Søknad om hjelp kan komme fra brukeren selv, pårørende, verge, lege eller sykehus. Her finner du søknadsskjema for å søke plass på sykehjem (PDF, 372 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Sykestua, korttids- og lindrende enhet
Telefon 78 94 25 70

Besøkstider:

Kl. 11.00 - 12.30

Kl. 16.00 - 17.30

Kl. 18.30 - 19.00

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø