Pakkeforløp rus og psykisk helse

Forløpskoordinator for psykisk helse og rus i Vadsø kommune er ved Rus- og psykisk helseenhet. Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

Innføring av pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten

Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal utpeke forløpskoordinatorer. Helsedirektoratet har innført begrepet "pakkeforløp" som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkelser og behandlinger for bestemte diagnoser, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

 

Pasienter kan foreløpig henvises til følgende pakkeforløp:

•             Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

•             Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

•             Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

•             Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne

•             Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)

•             Spiseforstyrrelser hos barn og unge

 

Mål med pakkeforløpene

 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • Unngå unødig ventetid
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevane
 • Pakkeforløpene har som mål å bidra til at brukerne får gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende og tjenestene uavhengig av nivå. 

 

Kommunens ansvar

Kommunen skal sikre nødvendig oppfølging både før, under og etter pakkeforløp.
Forløpskoordinator skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

For personer som allerede har en koordinator/fagperson med tett relasjon i kommunen, er det naturlig at denne blir forløpskoordinator.

Det vil være forløpskoordinatorer i både kommune og spesialisthelsetjenesten.

Oppgaver for forløpskoordinator i kommunen

 • Informere, veilede og gi råd til pasient og/ eller foreldre om pakkeforløp psykisk helse og rus.
 • Samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten.
 • Sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/brukers mål, ressurser og behov.
 • Sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere.
 • Sikre samordning av tjenestetilbudet.
 • Initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan.
 • Følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan.
 • Forberede og koordinere aktuelle tiltak/ tilbud i kommunen i god tid før utskriving, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling.

Mer informasjon om pakkeforløpet og forløpskoordinering finner du på Helsedirektoratets nettsider

Forløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten 

Rusbehandling (TSB)

Kontaktinfo forløpskoordinator

Rus- og psykisk helseenhet
Tlf: 789 42900
E.post: ruspsyk@vadso.kommune.no