Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en stønad til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. 

Hvem kan få omsorgsstønad?

En privatperson, f.eks. ektefelle, foreldre eller andre pårørende, kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid. Arbeidet må være nødvendig, slik at om privatpersonen ikke kunne gjøre dette, ville det tilfalt kommunen å ta seg av det. 

For å kunne få omsorgsstønad må omsorgsarbeidet karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Krav til søker:

  • Den pleietrengende må bo hjemme.
  • Den som mottar omsorgen må bo eller oppholde seg i kommunen.
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
  • Omsorgsarbeidet utøves over en viss tid.
  • Både bruker/pårørende og kommune må vurdere om omsorgslønn er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.
  • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av praktisk og personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, enten p.g.a. sykdom, alder eller funksjonshemming.

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Hvordan søker man om omsorgsstønad?

Her finner du søknadsskjema om omsorgsstønad. (PDF, 372 kB)Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt: se kontaktinformasjon nederst på siden.  

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Helse-, rehabilitering og omsorg
Telefon 78 94 25 80

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø