Informasjon og råd om Covid-19 / Koronavirus

Her finner du en oversikt over informasjon og råd knyttet til Covid-19/Koronavirus.

Ettersom det nærmer seg påske og det forventes en økt aktivitet på hytter minner vi om det nasjonale vedtaket knyttet til overnatting på hytter.

Due to the corona pandemic, many measures are taken to prevent the spread of the virus. Immigrants that cannot speak Norwegian are particularly vulnerable and in need of information. 

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Erstattet av kommunestyrevedtak 3. april 2020

Dato: 29.03.20
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 vedtak etter smittevernloven § 4-1 punkt d. Dette vedtaket videreføres for 2. gang i dag som angitt nedenfor med noen oppdateringer.

Kommuneoverlegen i Vadsø ber alle trossamfunn om å følge disse smittevernrådene:

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne er nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer.

25.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det tredje positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som er kjent fra tidligere og som kan spores ut av landet.

24.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det andre positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som den forrige med positiv prøve.

Erstattet av nytt vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Dato: 22.03.20

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Vadsø kommune har etablert en informasjonspost knyttet til samtlige flyankomster til Vadsø lufthavn.

Vadsø kommune ønsker kontakt med pensjonister som har helsefaglig kompetanse, og som er bosatt i kommunen. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen.

Personer som er i karantene eller er i risikogruppe kan bestille og få utkjørt matvarer fra Joker Vadsø.

Utkjøringen vil bli gjort i samarbeid Varanger ASVO.

17.3.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det første positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune. Pasienten er en eldre person, og er for øyeblikket innlagt på Kirkenes sykehus.

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra vedtaket dersom den ansatte har en samfunnskritisk funksjon i henhold til bestemmelsene fra DSB. Det er kun anledning til å gi unntak i forbindelse med arbeid. Unntak gjelder IKKE fritid. Da er det fortsatt hjemmekarantene.

Anbefaling og pålegg som dreier seg om covid-19 gjelder også ungdommer. Vær så snill å hold avstand, vask hender, og aller helst hold dere hjemme.

Grunnet situasjonen med koronaviruset har Vadsø kommune besluttet at barnehage, skolefritidsordningen og kulturskole ikke vil bli fakturert fra og med april. De aktuelle tjenestene vil bli fakturert fra og med den datoen tjeneste starter opp igjen. De som har fått faktura for barnehage og skolefritidsordning for perioden mellom 13.3 og 31.3 vil bli kreditert.

Visit the Norwegian Institute of Public Health's topic page about the new coronavirus disease, COVID-19. There you will find all the national information and regulations which also apply to the Vadsø region.

Vadsø kommune ønsker kontakt med helsepersonell som er bosatt i kommunen og som ikke allerede er i arbeid i kommunens tjeneste. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen. 

I dag, 15. mars 2020, trådde forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, i kraft.

For å minske risiko for smitte stenges alle kommunale bygg for publikum. 

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Vadsø kommune har vedtatt nye bestemmelser for hvem som skal i hjemmekarantene. Fra i dag må alle som har oppholdt seg sør for  den gamle grensen mellom Troms og Finnmark – i hjemmekarantene 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 10. mars.

(Vedtaket er fornyet - se nytt vedtak her..)

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Det er fra kl 18:00 14. mars innført adgangskontroll på helsesenteret og døren vil være låst fra dette tidspunkt.

På grunn av smittebegrensende tiltak for Covid-19/koronavirus vil det fremover kun utføres akutte og livsnødvendige tjenester ved våre virksomheter.