Koronavaksine med 3. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Det må ha gått minst 4 uker fra 2. dose.

Det er spesialisthelsetjenester som varsler de ulike pasientgruppene direkte. Du vil motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som skal fremvises på vaksinasjonsstedet. Du må selv ta kontakt med Vadsø kommune for å avtale tid for vaksinasjon: tlf. 78942523 eller mail vaksine@vadso.kommune.no          

 Hvis du mener du tilhører en av gruppene nedenfor, kan du ta kontakt med kommunen før du mottar brev fra spesialisthelsetjenesten da dette kan ta tid. Du viser da fram et notat til vaksinatøren som viser at du er aktuell for dose 3 (epikrise, poliklinisk notat eller lignende der diagnose er nevnt. For medisiner kan det vises til medisinliste, resept eller embalasje på aktuell medisin)

Dette gjelder:

  • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
    (Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.)
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Pasienter som bruker immundempende medisiner, se liste her