Vadsø kommunes tilskuddsordninger for nyetablerere og etablert næringsliv

Vadsø kommune har i øyeblikket følgende tilskuddsordninger beregnet for nyetablerere og etablerte bedrifter:

 1. Tilskudd til nyetablering og vekst i det etablerte næringslivet, jf. næringsfondets bestemmelser (PDF, 157 kB), forankret i strategisk næringsplan
 2. Tilskudd til nyetablering og vekst i primærnæringene, jf. primærnæringsfondets bestemmelser (PDF, 12 kB)
 3. Tilskudd til klima- og miljøtiltak i næringslivet, jf. klima- og miljøfondets bestemmelser (PDF, 318 kB)

Nedenfor finner du viktigste bestemmelsene for hver ordning:

1. Tilskudd til nyetablering og vekst i næringslivet

Ordningen skal legge til rette for utviklingstiltak på satsingsområdene infrastruktur, entreprenørskap og kompetanse. Prosjekter og tiltak som fremmer samarbeid, bærekraft og posisjonering innen disse satsingsområdene skal særlig tilgodesees.

I ordningen prioriteres tilskudd til følgende formål:

 • Utredninger og tilrettelegging for nyetableringer.
 • Nyskaping, idéutvikling og kompetanseoppbygging.
 • Samarbeidstiltak innenfor etablert næringsliv.

Det gis ikke investeringsstøtte.

Inntil 80 % av godkjent prosjektkostnad, men maksimalt kr 100 000, kan gis som tilskudd. Søker må bidra med minst 20 % egenfinansiering, normalt med penger, men kan med særskilt begrunnelse anmode om å få godkjent eget arbeid som egenfinansiering.  

For bedrifter, unntatt enkeltpersonforetak, kan lønn til egne ansatte godkjennes som prosjektkostnad. Lønn beregnes ut fra den ansattes faktiske timelønn i bedriften.

Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales underveis i prosjektet, til dekning av dokumenterte utlegg. Resterende 50 % kan anmodes utbetalt ved innlevering av sluttrapport og godkjent prosjektregnskap. I særlige tilfeller kan inntil 50 % av tilskuddet forskutteres.

Søknad med evt. vedlegg skal som minimum inneholde:

 • Beskrivelse av prosjektet/tiltaket og dets målsetting.
 • Kostnadsplan og finansieringsplan.
 • Framdriftsplan og aktivitetsplan som viser start- og sluttdato for prosjektet/tiltaket, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, og omtrent når de planlegges gjennomført.

Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, og behandles løpende.

For spørsmål, ta kontakt med Trivselslaben på tlf. 45 40 47 66, eller ulf@trivselslaben.no

2. Tilskudd til nyetablering og vekst i primærnæringene

Ordningen skal gjennom investerings- og driftsstøtte stimulere til nyetableringer og vekst innenfor primærnæringene skogbruk, jordbruk og fiske.

Det kan gis investeringsstøtte til:

 • Anskaffelse av eget/majoritetseid fartøy
 • Erverv og/eller nydyrking av jord på minst 50 daa, som er i tråd med kommunens planverk
 • Erverv av melkekvote.

Inntil 20 % av samlet kapitalbehov for investeringen/ervervet kan gis som tilskudd, men ikke mer enn kr 100 000, til samme tiltak eller aktør innenfor en investeringsperiode på 3 år. Ved anskaffelse av fartøy nr. 2 – som søker eier direkte eller indirekte i majoritet – er maksimal støtte kr 25 000.

Det kan gis driftstilskudd inntil kr 25 000 til tiltak som bidrar til effektivisering eller nyvinninger til beste for hele næringen.

Søker kan ikke til samme formål motta en samlet offentlig støtte på mer enn terskelen kr 400 000.

Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, og behandles løpende.

For spørsmål, ta kontakt med Trivselslaben på tlf. 45 40 47 66, eller ulf@trivselslaben.no

3. Tilskudd til klima- og miljøtiltak i næringslivet

Ordningen skal stimulere til grønn vekst i næringslivet, gjennom å støtte tiltak som bidrar til et mer bærekraftig forhold mellom bedriftenes verdiskaping og deres forbruk av ressurser.

Ordningen kan gi støtte til:

 • Forprosjekter for å utrede bedriftens muligheter for å realisere grønn vekst, maksimalt kr 25 000 i tilskudd pr. søknad. 
 • Hovedprosjekter til investering i utstyr, kompetansetjenester etc. som er nødvendig for å realisere grønn vekst, maksimal kr 50 000 i tilskudd pr. søknad.

Inntil 20 % av prosjektkostnaden kan gis som tilskudd, men ikke mer enn kr 75 000, til samme tiltak eller aktør innenfor en investeringsperiode på 3 år.

Søker kan ikke til samme formål motta en samlet offentlig støtte på mer enn terskelen kr 400 000.

Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, og behandles løpende.

For spørsmål, ta kontakt med Trivselslaben på tlf. 45 40 47 66, eller ulf@trivselslaben.no