Opsjoner grunneiendom

Vadsø kommune ønsker å legge til rette for enkeltaktørers muligheter for utvikling og ideforfølging gjennom å tillate opsjoner til matrikulerte eiendommer eid av Vadsø kommune.

Kommunestyret i Vadsø understreker at dette er disponeringer underlagt Vadsø kommune’s autonomi som grunneier. Alminnelige forvaltningsrettslige krav om likebehandling og saklighet skal likevel alltid søkes tilstrebet.

Kommunestyret har i møte 14.12 2019 (sak 85/19) vedtatt følgende retningslinjer for bruk av opsjoner på matrikulert grunn eid av Vadsø kommune:

 

GENERELLE BESTEMMELSER

Vadsø kommune kan etter utlysing- eller søknad tildele opsjoner/særrettigheter til bestemte grunneiendommer i kommunens eie

Vadsø kommune stiller følgende krav til søkere/opsjonsinnehavere;

a) at søker er et etablert firma og at det fremlegges gyldig firmaattest

b) at søker med rimelighet kan dokumentere både økonomisk og kompetansemessig gjennomføringsevne

Opsjoner/særrettigheter utstedt av Vadsø kommune gir ingen automatisk rett til å tiltre eiendommen for det ønskede formål/tiltak

I tilfeller hvor det i opsjonsperioden utarbeides rettskraftige planer eller etableres gyldige dispensasjonsvedtak vil retten til tiltredelse av eiendommen likevel kunne påregnes

Omfanget av opsjon samt omfanget av antallet samtidige opsjoner skal- og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Aktører må forvente å bli underlagt begrensninger mht omfang av samlet areal og omfanget av antallet samtidige opsjoner

Vadsø kommune ønsker ikke at større deler av et område skal være bandlagt av opsjoner slik at ev andre aktører i urimelig grad vil kunne oppleve manglende tilgjengelighet

Vadsø kommune vil også forbeholde seg retten til å begrense opsjonsomfanget for å underbygge aktørenes prioritet og plikt til å avklare sitt behov så snart som mulig

Opsjonen er ikke omsettelig og kan heller ikke på andre måter overføres andre uten kommunens godkjennelse

Fullmakt til utstedelse av opsjoner samt godkjenning av endringer tilligger formannskapet i Vadsø elelr den formannskapet i Vadsø bemyndiger i slike saker

 

UTFORMING OG INNRETNING AV OPSJONER/SÆRRETTIGHETER

Grunnlag

Premie

Omfang, varighet

1) Opsjon utstedes for å sikre aktør eksklusiv tilgang til et bestemt areal for å;

 

a) Få på plass ny detaljregulering

 

 

 

b) Alt oppnå gyldig dispensasjonsvedtak

 

 

 

a) Ingen

 

 

 

b) Ingen

 

 

 

 

a) 3 mnd for å få etablert og kunngjort ev planprogram, 12 mnd for planutkast til høring + muligheter for ytterligere forlengelse frem til endelig planvedtak foreligger

b) 3 mnd + mulighet for ytterligere forlengelse i 3 mnd basert på prosessuelle hensyn

 

2) Opsjon utstedes for å sikre aktør eksklusiv tilgang til et bestemt areal for å;

 

a) Detaljere/kvalitetssikre egen forretningside/tiltak

b) Gjøre nødvendige, overordnede undersøkelser av den aktuelle eiendommen

 

 

 

a) Ingen

 

b) Ingen

 

 

 

a) 3 mnd + ytterligere mulighet for 3 mnd etter søknad

a) 3 mnd + ytterligere mulighet for forlengelse inntil 9 mnd basert på ev sesongmessige vurderinger

 

Søknad om slike opsjoner rettes til Vadsø kommune, postmottak@vadso.kommune.no .