Støtte til næringsutvikling - kommunale fond

Vadsø kommune har to fond som etablerere og næringsutviklere kan søke støtte fra:

Næringsfondet

Vadsø kommunes næringsfond skal understøtte utvikling innenfor de prioriterte satsingsområder som fremgår av Vadsø kommunes strategiske næringsplan (PDF, 1017 kB);

  • Infrastruktur
  • Entreprenørskap
  • Kompetanse

Prosjekter, tiltak som fremmer samarbeid, bærekraft og posisjonering innenfor disse satsingsområdene skal særlig tilgodesees. Støtten fra næringsfondet ytes som tilskudd, og følgende formål prioriteres;

  • Utredninger, tilrettelegging for nyetableringer
  • Nyskapning, ideutvikling og kompetanseoppbygging
  • Samarbeidstiltak innenfor etablert næringsliv

Som en midlertidig ordning kan det også søkes tilskudd fra næringsfondet til utvikling av aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Tilskudd fra næringsfondet kan maksimalt utgjøre 80 % av godkjent kostnadsgrunnlag men maksimalt oppad begrenset til kr 100 000. I kostnadsgrunnlaget skal kun reelle kostnader inngå. Det ytes ikke tilskudd til fysiske investeringer.

Se næringsfondets bestemmelser (PDF, 531 kB)  og kommunestyrets vedtak 23.4.2020 om tiltak for næringslivet ifm. koronapandemien (PDF, 100 kB)  for utfyllende informasjon/krav.

Søknader om tilskudd fra næringsfondet rettes til Vadsø kommune via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no (elektronisk søknad).

Søknader behandles fortløpende og fremmes til formannskapet i Vadsø iht. formannskapets møtekalender 2020. Søknadsfrister er 14 dager før formannskapets møter.

Ta kontakt med Gründertorget hvis du har spørsmål til næringsfondet eller trenger hjelp med å søke.

 

Primærnæringsfondet

Vadsø kommunes næringsfond skal stimulere til nyetableringer og vekst innenfor

primærnæringene skogbruk, jordbruk og fiske. Støtten kan ytes som tilskudd til investeringer i;

  • Anskaffelse av eget/majoritetseid fartøy
  • Erverv- og/eller nydyrking av jord
  • Erverv av melkekvote

Støtte fra fondet skal ikke overstige 20 % av samlet kapitalbehov dog ikke utover

kr 100 000 til samme prosjekt eller samme aktør innenfor en samlet investeringsperiode på

maksimalt 3 år.

Se  primærnæringsfondets vedtekter (PDF, 12 kB)  for utfyllende informasjon/krav.

Søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet sendes som åpen søknad (ikke søknadsskjema) til Vadsø kommune v/rådmannen via postmottak@vadso.kommune.no

Søknader behandles fortløpende og fremmes til formannskapet i Vadsø iht. formannskapets møtekalender 2020. Søknadsfrister er 14 dager før formannskapets møter.

Spørsmål tilknyttet primærnæringsfondet kan rettes direkte til rådmannen.

Gründertorget

Telefon: 45 40 47 66

Send oss en e-post

Gründertorget på Facebook