Støtte til næringsutvikling - kommunale fond

Vadsø kommune har to fond som etablerere og næringsutviklere kan søke støtte fra:

Næringsfondet

Vadsø kommunes næringsfond skal understøtte utvikling innenfor de prioriterte satsingsområder som fremgår av Vadsø kommunes strategiske næringsplan (PDF, 1017 kB);

  • Infrastruktur
  • Entreprenørskap
  • Kompetanse

Prosjekter, tiltak som fremmer samarbeid, bærekraft og posisjonering innenfor disse satsingsområdene skal særlig tilgodesees. Støtten fra næringsfondet ytes som tilskudd, og følgende formål prioriteres;

  • Utredninger, tilrettelegging for nyetableringer
  • Nyskapning, ideutvikling og kompetanseoppbygging
  • Samarbeidstiltak innenfor etablert næringsliv

Tilskudd fra næringsfondet kan maksimalt utgjøre 80 % av godkjent kostnadsgrunnlag men maksimalt oppad begrenset til kr 100 000. I kostnadsgrunnlaget skal kun reelle kostnader inngå. Det ytes ikke tilskudd til fysiske investeringer.

Se næringsfondets bestemmelser (PDF, 531 kB)  for utfyllende informasjon/krav.

Søknader om tilskudd fra næringsfondet rettes til Vadsø kommune via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no (elektronisk søknad).

Søknader behandles fortløpende og fremmes til formannskapet i Vadsø iht. formannskapets møtekalender 2020. Søknadsfrister er 14 dager før formannskapets møter.

Ta kontakt med Gründertorget hvis du har spørsmål til næringsfondet eller trenger hjelp med å søke.

 

Primærnæringsfondet

Vadsø kommunes næringsfond skal stimulere til nyetableringer og vekst innenfor

primærnæringene skogbruk, jordbruk og fiske. Støtten kan ytes som tilskudd til investeringer i;

  • Anskaffelse av eget/majoritetseid fartøy
  • Erverv- og/eller nydyrking av jord
  • Erverv av melkekvote

Støtte fra fondet skal ikke overstige 20 % av samlet kapitalbehov dog ikke utover

kr 100 000 til samme prosjekt eller samme aktør innenfor en samlet investeringsperiode på

maksimalt 3 år.

Se  primærnæringsfondets vedtekter (PDF, 12 kB)  for utfyllende informasjon/krav.

Søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet sendes som åpen søknad (ikke søknadsskjema) til Vadsø kommune v/rådmannen via postmottak@vadso.kommune.no

Søknader behandles fortløpende og fremmes til formannskapet i Vadsø iht. formannskapets møtekalender 2020. Søknadsfrister er 14 dager før formannskapets møter.

Spørsmål tilknyttet primærnæringsfondet kan rettes direkte til rådmannen.

Gründertorget

Telefon: 45 40 47 66

Send oss en e-post

Gründertorget på Facebook