Den Kulturelle Spaserstokken

Søknader behandles og tas eventuelt med i kommunens søknad etter innspill fra Eldrerådet. Søknad sendes deretter inn fra Kommunen til Fylkeskommunen innen 15. januar og svar gis innen en måned etter eventuell tildeling fra Fylkeskommunen.

Tiltak som gis støtte må gjennomføres i 2020.

Ta kontakt med kulturskolen: kulturskolen@vadso.kommune.no med eventuelle spørsmål.

Formålet for Den kulturelle spaserstokken er å:

  • Gi eldre tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek og kommunale kinoer.
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Retningslinjer

  • Arbeidet må være forankret i kommunens planer for, og organisering av, innsatsen for eldre i kommunen.
  • Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres.
  • Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller kompetanseheving.
  • Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller rabattert billett for sin ledsager.
  • Tiltakene som får støtte skal være gjennomført innen 31. desember samme år.
  • Tildeling forutsetter at Vadsø kommune får tilslag på søknad om midler fra Finnmark Fylkeskommune.

Søknadsskjema