Kulturmidler

Vadsø kommune deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag/foreninger i Vadsø som har barn og unge som hovedmålgruppe. Innenfor målgruppen er også lag/foreninger eller virksomheter som tar initiativ til sosial prosjekter eller tiltak som fremmer sosial inkludering.

Vadsø kommunes kulturmidler skal brukes til:

 • Å styrke den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut fra egne forutsetninger og interesser.
 • Å styrke fellesskap, sosial inkludering og kvalitet i lokalmiljøet.
 • Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet.
 • Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre: profesjonelle/amatører.

Målgrupper

- Vadsø kommune deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag/foreninger i Vadsø kommune som har barn og unge som hovedmålgruppe

- Lag/foreninger eller virksomheter som tar initiativ til sosiale prosjekter eller tiltak som fremmer sosial inkludering

Aktivitetstilskudd/formålsbestemt tilskudd

 • Aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene barn og ungdom  i frivillige organisasjoner blir prioritert.
 • Søknad om midler kan sendes hele året. Kostnadsoverslag, inkludert eventuelle forventede inntekter, må følge med søknaden.
 • Innvilget støtte utbetales etter at godkjent dokumentasjon over medgåtte utgifter er sendt inn.
 • Støtte til ulike aktiviteter har et ”tak” på inntil 20 % av de totale godkjente kostnadene, og en begrensning oppad til kr 10.000,-.
 • Kor og korps kan søke om refusjon for dirigenttjenester kjøpt av Kulturskolen, begrenset oppad til 2/3 av faktiske utgifter pr. år. Barn og unge prioriteres.
 • Tilskudd tildeles av administrasjonen.

Tilskudd til utviklingsprosjekter

 • Tiltak for å bringe sammen minoritetsspråklige flyktninger/asylsøkere og lokalbefolkning i et meningsfullt fellskap.
 • Prosjekter eller tiltak med to parter som i fellesskap søker å sette i gang utviklingstiltak på lengre sikt eller kortvarige av type enkelttiltak eller arrangement. Drift eller investeringer til lag/foreninger dekkes ikke av midlene. Den ene parten må være lag/forening eller kommunal virksomhet eller bedrift som tar initiativ til sosiale prosjekter eller tiltak der inkludering er formålet.
 • Støtte til ulike aktiviteter har et ”tak” på inntil 20% av de totale godkjente kostnader, og med en begrensning oppad til kr 10.000,-.
 • Du kan søke hele året. Kostnadsoverslag, inkludert eventuelle forventede inntekter, må sendes med søknaden.
 • Innvilget støtte utbetales etter at godkjent dokumentasjon over medgåtte utgifter er sendt inn.
 • Tilskudd tildeles av administrasjonen.

Reisetilskudd

 • Lag/foreninger kan få reisetilskudd til barn/unge under 18 år som deltar på kurs, konferanser, samlinger og turneringer der målet er kulturaktiviteter. Det kan bevilges inntil kr 500,- pr. deltaker.
 • Kostnadsoverslag må sendes inn sammen med søknaden.
 • Innvilget støtte utbetales etter at godkjent dokumentasjon over medgåtte utgifter er sendt inn.
 • Reisetilskudd tildeles fortløpende hele året etter søknad.
 • Tilskudd tildeles av administrasjonen.

Kulturpris

 • Vadsø kommune deler ut en kulturpris på kr 5.000,-.
 • Prisen er ment å være en heder til personer som har utmerket seg i kommunens kulturliv.
 • Forslag til kandidat meldes inn til kommunen innen 15. oktober, hvert år.
 • Hovedutvalget for kultur, utdanning og oppvekst har avgjørelsesmyndighet.
 • Prisen deles ut under kulturdagene.

Annet

 • Total stønad til en enkelt forening kan ikke være høyere enn 10 % av den årlige kommunale rammebevilgningen til tilskudd for kulturformål.
 • Lag/foreninger som driver virksomhet rettet mot barn og unge vil bli prioritert.