Retningslinjer for inngåelse av partnerskapsavtaler

Vadsø kommunestyre vedtok i møte 17.12.15, sak 105/15, nye retningslinjer for inngåelse av partnerskapsavtaler.

Følgende retningslinjer for inngåelse av partnerskapsavtaler gjøres gjeldende fra og med 2016:

 1. Partnerskapsavtaler skal ha som formål å legge til rette for et bredere tjenestetilbud til Vadsø kommunes befolkning. Avtalen inngås mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger, og skal baseres på gjensidige ytelser mellom partene.  
 2. Den primære målgruppen for partnerskapsavtaler er barn og unge.
 3. Områder for inngåelse av partnerskapsavtaler er tiltak innen folkehelse og/eller kultur.
 4. Partnerskapsavtaler inngås for inntil 3 år. Evt videreføring av avtaler må på lik linje som nye omsøkes innen gitt søknadsfrist. Avtaler som representerer kostnad over kr 100.000 avgjøres av kommunestyret. Avtaler under kr 100.000 behandles av formannskapet.
 5. Det er totalt avsatt 250.000 for 2021, og av disse er 145.000 bundet opp i tidligere inngåtte flerårige avtaler. 
 6. I partnerskapsavtalene skal de fremgå hvordan laget/foreningen kan bidra i arbeidet med          
  a)Integrering av flyktninger

  b)Rekruttering til kommunen
  c)Promotering av Vadsø kommune.