Laksefiske i sjø

Vadsø kommune tildeler laksefiskeplasser på kommunale eiendom etter søknad.

Vadsø kommune disponerer følgende laksefiskeplasser:

Plass nr. VS 8031, VS 8032, VS 8033, VS 8034, VS 8035, VS 8036, VS 8037 og VS 8038 bak Vadsøya.

Plass nr. VS 8094 og VS 8045 i Ytrebyen og plass nr. VS 8095 i Krampenes.

Utvisning av plasser skjer for en sesong om gangen. 

Søknadsfrist 15. februar i tildelingsåret.

Under finner du gjeldende retningslinjer for tildelingen 

RETNINGSLINJER/REGLER FOR TILDELING AV LAKSEFISKEPLASSER PÅ KOMMUNENS GRUNN I VADSØ KOMMUNE

(Vedtatt av formannskapet i møte 25.01.2007, sak 0019/07)

§ 1
Fiske etter laks på kommunens grunn skjer etter utvisning fra rådmannen. Ved tildeling av laksefiskeplasser skal kommunens fiskere prioriteres. (Fiskere som står på blad B i fiskemanntallet).
Andre næringsutøvere innen kommunens primærnæringer kan også komme i betraktning ved tildeling av laksefiskeplasser.
Dersom noen plasser står uten søker, kan andre utenom primærnæringene også komme i betraktning.

§ 2
Hver enkelt søker kan tildeles en kommunal laksefiskeplass, i den utstrekning der er plasser, og under forutsetning av at samtlige plasser tildeles. Dersom noen plasser står uten søker, kan søkere som har fått en plass, ytterligere søke om en plass til, av de gjenstående laksefiskeplasser på kommunens grunn.

§ 3
Utvisning skjer for en - 1- sesong om gangen. Plassen skal utvises for enkelt eller dobbelt bruk.
For å komme i betraktning ved utvisning må søknad være innsendt innen 15. februar i tildelingsåret.
Dersom ingen eller få har meldt seg som søkere innen den fastsatte frist, kan senere innleverte søknader likevel behandles.

§ 4
Plassering av redskap skal skje i samsvar med de bestemmelser som er gitt av Direktoratet for naturforvaltning.
På Vadsøyas sydside – retning NORD/SYD
På Vadsøyas østside – retning ØST/VEST

§ 5
Den som har fått utvist laksefiskeplass plikter å foreta merking av redskap som regulert i lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992 nr. 47 med forskrifter.

§ 6
Når det gjelder oppgaveplikt og om redskaper viser en til forskrift av 25.02.2003 nr. 256.

§ 7
Laksefiskeplassene kan bare brukes av fiskeren eller dennes husstand. Det er likevel tillatt å leie hjelpemannskap. Fremleie og bortlån er ikke tillatt.

§ 8
Saker som gjelder utvisning og inndragning av lakseplasser kan påklages av den som er berørt. Formannskapet er klageorgan.

§ 9
Disse regler trer i kraft fra 25. januar 2007.