Barnehagens pedagogiske praksis

Trygghet og omsorg

Omsorg er forutsetningen for barns trivsel og trygghet, samt glede, mestring, utvikling og læring.  Vi skal møte alle barn med åpenhet, varme, interesse og omsorg, slik at de opplever seg sett, hørt, forstått, anerkjent og respektert. Personalet skal imøtekomme hvert enkelt barns behov for omsorg og nærhet ved å være lydhøre for deres uttrykk og signaler, og støtte og hjelpe hvert barn ut fra deres behov. Vi skal bygge og utvikle gode omsorgsfulle relasjoner til barna. Vi skal også verdsette og støtte opp om barns omsorgshandlinger overfor andre, og oppmuntre dem til å selv ta imot omsorg. Det kan være med på å legge grunnlaget for at barn utvikler tillit både til seg selv og andre, samt utvikler gode omsorgsfulle relasjoner seg imellom.

Lek og vennskap

Lek er fundamentalt i barns liv, og skal ha en sentral plass. Den legger grunnlaget for trivsel, utvikling, glede, læring, mestring og vennskap, samt at barn får oppøve sosiale ferdigheter og inngå i språklig samhandling. Det er i lek at barn først og fremst bygger relasjoner til hverandre og danner vennskap. Vennskap er vesentlig for barns trivsel. For oss betyr dette at leken skal ha en sentral plass i hverdagen og i strukturerte aktiviteter.  I hverdagen skal barn få tid til å leke for å danne og vedlikeholde vennskapsrelasjoner og danne nye.  Lek skal også inngå i strukturerte aktiviteter for å stimulere til opplevelsen av gruppetilhørighet og fellesskapsfølelse.

Personalet skal både støtte opp under eksisterende vennskapsrelasjoner, støtte opp under nye relasjoner og sørge for at alle barn får oppleve vennskap og fellesskap. Vi skal organisere dagen slik at det er rom og tid for ulike typer lek både inne og ute, og vi skal tilby materiell som innbyr til lek og utfoldelse. Personalet rolle i forhold til barns lek vil variere ut fra barns alder og behov. Den vil enten være observerende, deltakende, veiledende, tilretteleggende eller konfliktløsende, samt gi innspill som kan berike leken.

Sosiale ferdigheter og mobbing

Sosiale ferdigheter handler om hvordan vi omgås og samspiller med andre mennesker. Vi støtter barns utvikling her ved å være tilstede i hverdagssituasjoner og i barns lek, og oppmuntrer barn til å vise omsorg for hverandre og støtte opp om barns initiativ til samspill.  Vi skal støtte barn i å ta andres perspektiv, se ting fra ulike synsvinkler, samt reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Barna skal også støttes i å sette grenser for seg selv, respektere andres grenser og finne løsninger i konflikter.

I forhold til de yngste barna vil det å sette ord på det som skjer i samspill og lek være viktig, samt det å selv være gode rollemodeller i samhandling med andre. Når samspillet byr på ulike utfordringer er det vår oppgave å sette ord på det som skjer, og veilede og vise alternative handlingsmåter. Når barna blir eldre så vil vi utvide til å samtale mer om regler og normer for samhandling, enten der og da, eller ved å legge opp til samtaler i fellesskap. Dette skal skje på en slik måte at hvert enkelt barns selvfølelse støttes, samt at de opplever seg som en verdifull del av felleskapet.

Vi skal hele veien arbeide forebyggende i forhold til uheldige samspillmønstre og mobbing. Dette gjør vi ved å legge til rette for at barn skal bygge relasjoner til hverandre, utvikle vennskap og beholde venner over tid. Vi tar opp ting som rører seg i barnegruppa fortløpende. I tillegg til dette benytter vi oss av MITT Valg med 4- og 5 åringene, et metodisk verktøy med på fokus på sosial- og emosjonell kompetanse.

Barnehagen har utarbeidet en strategiplan mot mobbing, og alle henvendelser om mobbing, uheldige samhandlingsmønstre, diskriminering og krenkelser blir fulgt opp av barnehagen.

Kommunikasjon og språk

Kommunikasjon og språk er nødvendig for å skape mening og forstå omverden, samt for å bygge relasjoner og samhandle med andre. Vi skal støtte opp om hvert enkelt barns språklige utvikling, og legge til rette for helhetlige språkstimulerende aktiviteter. Barna skal oppmuntres til å delta i samtaler, samspill og aktiviteter som fremmer kommunikasjon. Vi skal støtte flerspråklige barn med å utvikle en god språklig kompetanse på alle språk. Det språklige mangfoldet som er representert i fellesskapet skal komme til uttrykk og verdsettes, og være en kilde til berikelse for alle barn.

Personalet skal være gode språklige modeller som anerkjenner og respondere på ulike språklige uttrykk ved å være lydhøre og utvidende. I forhold til de yngste barna vil det å imøtekomme og sette ord på deres non-verbale kommunikasjon være grunnleggende. I takt med den språklige utvikling vil det å oppfordre barn til å samtale om egne følelser, tanker, opplevelser og meninger bli mer vektlagt.  Videre vil det å legge opp til utforskende samtaler og refleksjon for å utfordre barns tenkning og argumentasjoner bli mer aktuelt.

Utvikling, læring og progresjon

Barn lærer hele tiden i møte med mennesker, rom og materiell, samt i den kulturen og det miljøet i er en del av. Læringsprosessene er både kroppslige, sosiale, kommutative, kognitive og estetiske. Gjennom erfaringer og språk tilegner barn seg ferdigheter som de har behov for, både her og nå og i fremtiden. De yngste barna har et behov for å møte mange gjentagende og konkrete erfaringer som bygger opp deres fysiske og språklige erfaringer, samt deres sosiale samspillsferdigheter. I takt med at barna blir eldre vil de ha behov for å møte mer varierte og videreutviklete erfaringer og aktiviteter. Alt barn tilegner seg vil være bidrag i deres utviklings- lærings- og dannelsesprosesser.

I det daglige skal vi støtte opp om barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre ved å la barna ha tilgang til variert materiell, leker, bøker og utstyr som gir de ulike aldersgruppene utfordringer og noe å strekke seg etter. Vi skal også være bevisst på hvordan vi til enhver tid tilrettelegger det fysiske miljøet i forhold til hvilke muligheter det gir barn i å utfolde seg. Videre skal vi ta tak i det barn er opptatt av ved å følge det opp, samt utvide ved å tilføre nye perspektiv og opplevelser. Vi skal også støtte opp rundt barns tanker og refleksjoner. Det at barns tanker og teorier rundt et tema ikke helt er i samsvar med gjeldende teorier på området er mindre viktig i barns læringsprosesser. Ved å la barna dele sine tanker og refleksjoner med hverandre, vil de kunne få muligheten til å selv aktiv å bidra i egne og andres læringsprosess og dermed også bidra til egen progresjon. Ved å kjenne på det å være lærende i et fellesskap vil barn få muligheten til å bli glad i å erobre nye ferdigheter, tanker og teorier. 

Vi tilpasser også innhold og arbeidsmåter aldershomogent ved å ha aldersdelte grupper og aktiviteter på tvers av basene to til tre dager i uken. Her fokuserer vi på strukturerte aktiviteter med utgangspunkt i fagområdene.

Barnehagens digitale praksis

Digitale verktøy skal være en intrigert del av barnehagens pedagogiske praksis, hvor barn møte digitale verktøy i strukturerte og ustrukturerte aktiviteter. Personalet skal være aktive tilstede sammen med barna i deres utforskning og bruk av digitale verktøy. Samt utøve god digitale dømmekraft og formidle etiske holdninger rundt bruk av ulike medier, også med tanke på opphavsrett og kildekritikk. Digitale verktøy skal benyttes på en slik måte at det bidrar til barns lek, kreativitet, skaperevne, utforskning og læring. Personalet har ansvar for å vurdere relevans og egnethet, samt for å ivareta barns personvern.

I strukturerte aktiviteter skal barna få muligheten til å bli kjent med ulike digitale verktøy på en skapende og kreativ måte. Samtidig skal barna også få erfare at digitale verktøy kan være et kommunikasjonsverktøy og bli kjent med digitale verktøys naturlige plass i hverdagen. Digitale verktøy skal inngå i barns læringsprosesser og læringsmiljø uten å være en dominerende arbeidsmåte. De skal være en del av et mangfold av inn- og uttrykksformer barna skal få møte, og benyttes på en slik måte at barna får innspill til lek.