Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.                                                                                             Barnehagelovens § 1 Formål

Danning

Danning er en livslang prosess som handler om hvordan vi formes og utvikles som mennesker. Prosessen skjer i et i et sosialt, kulturelt og historisk fellesskap, og er forankret i de verdiene som omgir oss. I barnehagen skal danning være forankret i verdiene i formålet, og skal fremme demokrati. Det medfører at vi må ha et bevisst forhold til hva vi vektlegger av kulturformidling og til hvordan vi formidler verdier. I vår visjon, våre mål og verdigrunnlag vektlegger vi tilhørighet til naturen for å danne en kulturell identitet, i og med danning også handler om identitet og tilhørighet. Vi mener at naturen er en viktig arena for barns trivsel, lek og læring, samtidig som det å bruke naturen legger grunnlaget for å fremme en bærekraftig utvikling.

I det daglige skjer danning i relasjonene mellom barn, og mellom barn og personalet. Vi skal bidra til å fremme samhold, solidaritet og en forståelse for at felles verdier og normer er viktige i fellesskapet, samtidig som vi også fremhever ulike synspunkter og mangfold.  Dette betyr at barnas individuelle uttrykk og handlinger verdsettes og får betydning for barnehagens daglige virksomhet, blant annet gjennom medvirkning og plan- og vurderingsarbeid. Dette vil fremme et godt psykososialt læringsmiljø, et viktig element i danningsprosessen.

Det enkelte barns trivsel og utvikling

Hvert enkelt barns trivsel og utvikling er like viktig som fellesskapet i dannelsesprosessen, og det er derfor viktig for oss å møte hvert enkelt barn ut fra deres forutsetninger.

Omsorg, anerkjennelse, respekt, nærhet, lek, læring og personalets tilstedeværelse blir viktige elementer i vårt arbeid for å legge grunnlaget for godt samspill, læring, lek, vennskap og relasjoner. Dette handler om å skape flest mulige situasjoner i hverdagen hvor barn kan trekke positive konklusjoner om seg selv, og på den måten utvikle en god selvfølelse. Selvfølelse er viktig i danningsprosessen. Gjennom selvfølelsen får barn mulighet til å forstå både seg selv og andre, både følelsesmessig og intellektuelt.

Mangfold, likeverd og likestilling

Vi skal anerkjenne, respektere og verdsette barnehagens mangfoldighet, og fremme og synliggjøre at det er mange måter å tenke og leve på. Sammen med barna skal vi møte likheter og ulikheter med åpenhet, undring og nysgjerrighet på en slik måte at alle opplever seg sett, anerkjent, viktig og verdifull i felleskapet, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion som er representert i barnehagen.

Alle barn skal bli verdsatt for den de er, og vi har en bevisst holdning til hvordan vi møter det enkelte barn.  Vi skal ha et inkluderende sosialt fellesskap med rom for ulikheter hvor barn opplever glede og mestring ut fra egne forutsetninger.  Alle skal ha like muligheter til utvikling og til å fremme sine interesser, og vi oppfordrer til deltakelse i alle typer aktiviteter og til deltakelse i fellesskapet. 

Livsmestring og helse

Barnehagen skal fremme fysisk og psykisk helse, og støtte barns selvstendighetsutvikling, samt bidra til trivsel, livsglede, mestring og god selvfølelse. Når det gjelder fysisk helse skal vi tilby barn et sunt og variert kosthold og daglig legge til rette for fysisk aktivitet for å fremme bevegelsesglede og motoriske ferdigheter. Vi skal også gi barn mulighet til ro og hvile.

I forhold til psykisk helse skal vi bidra til at barn opplever trivsel, livsglede, mestring og utvikler en god selvfølelse. Vi oppmuntrer også barn til å prøve hverdagslige gjøremål selv. Barn skal oppleve et god psykososialt læringsmiljø hvor de blir støttet i det å prøve ut ulike utfordringer og lærer å mestre motgang. Målet vårt er at barn skal preges av god selvfølelse, autonomi, kompetanse og mestring på en slik måte at de opplever livsglede og en opplevelse av å mestre egen hverdag.