Barns medvirkning

Barn skal, ut fra sine forutsetninger, medvirke i forhold til hvordan de opplever sin hverdag i barnehagen. Det er personalets ansvar å legge til rette for og oppmuntre barn til å gi uttrykk for sine synspunkter, noe som får innflytelse på vårt planleggings- og vurderingsarbeid. 

Barnas alder har betydning for hvordan medvirkning skjer i det daglige. Når det gjelder de yngste barna har personalet ansvar for å observere og følge opp barns ulike uttrykk og de behov de signaliserer på en slik måte at de opplever seg forstått, tatt på alvor og opplever innflytelse. Barnas uttrykk vil ha betydning for planlegging, innhold og organisering.

Etterhvert vil medvirkningen også skje i et inkluderende fellesskap hvor alle vil få komme til ordet og bli hørt, hvor vi legger demokratiske verdier og prinsipper til grunn. Barna vil få erfare at det fins ulike meninger, perspektiv og behov. Samt erfare det å ta beslutninger i fellesskap som vil ha betydning for innholdet, enten der og da eller på et senere tidspunkt.