Fagområder

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen arbeider tverrfaglig slik at fagområdene må ses i sammenheng. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Her danner lek et viktig grunnlag for arbeidet.

Barnehagen skal sikre progresjon ved at barna får utfordringer tilpasset alder, erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Progresjonsplan for fagområdene vil utarbeides i løpet av 2018.

Kommunikasjon, språk og tekst

·         Bidra til at barna uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. De skal få erfaring med å bruke språket til å skape relasjoner, opprettholde vennskap og til å løse konflikter.

·         Bruk av rim, regler og sang og et mangfold av bøker, eventyr og fortellinger skal bidra til at barna videreutvikler begrepsforståelse og ordforråd.

·         Bruk av konkreter, bilder og digitale verktøy for å støtte opp om barns språklige utvikling og uttrykk.

·         Barna skal møte et mangfold av symboler i hverdagen.

·         God tid til samtaler og erfaring med å gjenfortelle historier og opplevelser, samt dikte egne historier.

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

·         Barna skal få gode motoriske erfaringer ute og inne og til ulike årstider. De skal oppleve trivsel, glede og mestring og skal få utfordringer utfra sine individuelle forutsetninger.

·         Barna skal gjennom samtaler, erfaringer og bruk av litteratur få kjennskap til egne følelser, egen kropp og få en positiv oppfatning av seg selv.

·         Barna skal gjennom samtale og veiledning bevisstgjøres på egne og andres personlige grenser.

·         Barnehagen skal ha fokus på et sunt kosthold og barna skal utvikle gode vaner for hygiene.

·         Barna skal bli kjent med de vanligste husdyrene og deres betydning for matproduksjon. Barna skal være med å tilberede mat i barnehagen.

 

Kunst, kultur og kreativitet

·         Barna skal bli kjent i nærmiljøet og med kultur og historie i og rundt Varanger.

·         Det skal legges til rette for varierte erfaringer og inntrykk som grunnlag for kreativitet og skaperglede.

·         Tilgangen til materiell og leker skal være variert. Barna skal ha god tilgang til estetiske uttrykksformer ute og inne.

·         Barna skal bli kjent med ulike naturmaterialer.

·         Barna skal få erfaringer med lokale kulturinstitusjoner.

 

Natur, miljø og teknologi

·         Barna skal oppleve og utforske naturen og naturens mangfold og få gode opplevelser med friluftsliv året rundt.

·         Barna skal få erfaring med og kunnskap om dyr, vekster og økosystem i Varanger og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.

·         Barna skal få kjennskap til ulike landskap, årstider og vær.

·         Barna skal få undre seg over naturfenomener og fysiske lover.

·         Barnehagen skal legge til rette for samtale om og erfaring rundt miljøspørsmål som forurensning, global oppvarming, kompostering og gjenvinning.

·         Barna skal få mulighet til å bruke teknologi og andre redskaper i lek, aktiviteter og eksperimentering.

 

Antall, rom og form

·         Barna skal ha rikelig tilgang til bøker, spill, musikk, digitale verktøy, materialer, leker og utstyr for å inspirere til matematisk tenkning og utvikling.

·         Barna skal få erfaring med og ta i bruk grunnleggende matematiske begreper og forstå sammenhenger som har betydning i hverdagsaktiviteter.

·         Barnehagen skal legge til rette for aktiviteter der barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.

·         Barna skal få erfaring med sortering, størrelser, former, tall, mengde og telling.

·         Barna skal undersøke og få erfaring med løsning av matematiske problemer, logisk tenkning og oppleve matematikkglede.

 

Etikk, religion og filosofi

·         Barna skal få kjennskap til grunnleggende normer, verdier og tradisjoner og bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

·         Barna skal få kjennskap til, undre seg og reflektere over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål.

·         Barna skal oppleve vennskap og gode relasjoner og utvikle forståelse for egne og andres følelser. Barna skal veiledes i konfliktsituasjoner.

·         Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre. De skal vise respekt for hverandres bakgrunn uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.

·         Barna skal få kjennskap til og muligheter til å reflektere over livssykluser. 

 

Nærmiljø og samfunn

·         Barna skal bli kjent med historie, kulturer og tradisjoner i Varanger, Norge og globalt.

·         Barna skal oppmuntres til deltakelse og medvirkning i egen hverdag. De skal oppleve å bli hørt og tatt på alvor.

·         Barna skal bli kjent med og utvikle toleranse overfor ulike levesett og familieformer.

·         Barna skal få erfaring med å ferdes trygt og lære seg trafikkregler.

·         Barna skal gjennom lek og varierte aktiviteter få erfaring med å lytte, forhandle, diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.