Samarbeid mellom barnehage og hjem

Barnehagen skal arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldre/foresatte og ivareta foreldrenes rett til medvirkning. Foreldresamarbeidet foregår på individnivå i hovedsak når foreldrene bringer og henter barnet, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Barnehagen skal legge til rette for et samarbeid med god dialog i det daglige. Foreldrene får tilbud om foreldresamtale en gang i halvåret, og ellers etter behov eller ønske. Samarbeidet skal bidra til at foreldre og personalet kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.

Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke. Det innebærer at personalet tar hensyn til foreldrenes synspunkter så fremt det samsvarer med barnehagens samfunnsmandat. Personalet skal begrunne sine valg faglig ut fra observasjoner og vurderinger knyttet til både enkeltbarn og barnegruppen som helhet. Barnehagen inviterer til foreldremøte to gang pr år, og sikrer også foreldrenes medvirkning gjennom foreldreundersøkelsen som gjennomføres hvert annet år.

Når barnet begynner i barnehagen

For at alle barn skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel er tilvenningsperioden, når barnet begynner i barnehagen viktig. På forhånd vil vi velge ut et par stykker av personalet som vil ha primæransvaret for å bli kjent med og følge opp det enkelte barn i oppstarten. I den første tiden i barnehagen vil vi, ut fra barnets behov skjerme barnet ved å la barnet være i mindre grupper. Foreldrene vil være en viktig samarbeidspartner for oss, og vi har fortløpende dialoger om hvordan det går med barnet. Vi har også en mer formell oppstartsamtale i løpet av de tre første dagene. Hvordan en tilvenningsperiode vil forløpe seg og hvor lenge tilpasses hvert enkelt barns behov. 

Overganger

Når det gjelder overgangen fra barnehagen til skolen har Vadsø kommune utarbeidet retningslinjer for samarbeidet. Planen «Fra eldst til yngst – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» bygger på kunnskapsdepartementets veileder «Fra eldst til yngst».

Målet med planen er:

  • Å gi barna de beste forutsetninger for trivsel, trygghet og læring når de kommer til skolen
  • Å sikre at alle barn og foreldre opplever kontinuitet, sammenheng og forutsigbarhet i overgangen fra barnehage og skole
  • Å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole

Alle parter i barnehage og skole forplikter seg til å følge planen. Et av fokusområdene for Vadsø kommune er overganger mellom barnehager og skoler. For å sikre at overgangene blir gode for barn og foreldre er det viktig at god informasjon blir gitt. Denne planen skal være med på å sikre god overgang mellom barnehage og skole. Planen finner dere på kommunens hjemmeside.

Barnehagen har i tillegg samtaler med barn om deres egen tanker og følelser rundt det å skulle begynne på skolen, og støtter hvert barn individuelt.