Barnehagens pedagogiske praksis

Omsorg

Alle barn møtes med respekt. Vi legger til rette for at alle barn får dekt sine individuelle behov for ro, trygghet, hvile og søvn.

Lek

Alle barn skal få tid og rom til lek. Barnehagen legger aktivt til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. På denne måten får de dekt sine behov for lekekompetanse og får veiledning i leken ved behov.

Danning

Alle barn skal bli verdsatt sine individuelle behov og meninger. De skal bli lagt merke til og anerkjent.

Læring

Alle barn skal oppleve progresjon og utvikling. De skal få varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.

Vennskap og felleskap

Alle barn skal få oppleve samspill med andre og det å ha noen å leke med. Mobbing, utestengelser og krenkelser stoppes og følges opp.

Kommunikasjon og språk

Alle barn skal bli støttet og anerkjent i deres verbale og non-verbale språkutvikling. Utfordringer i kommunikasjon blir fulgt opp. Mangfold er en berikelse, og flerspråklige barn blir støttet i å bruke sitt morsmål.

Samiske barn

Personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at den samiske kulturen er en del av barnehagens innhold. Barna skal få møte det samiske språket ved at vi synger samiske sanger og teller på samisk.