Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagelovens § 1 Formål.

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Rammeplan for barnehagen.

Barn og barndom

Personalet i Lomakka barnehage skal møte barn som individer og med respekt for deres opplevelsesverden. Vi skal følge barns initiativ og er lydhør for deres interesser. Leken har en sentral rolle i barnehagen, og vi bruker leken for å sikre trivsel og utvikling.

Demokrati

Personalet skal jobbe for å fremme ulikheter som en ressurs og en styrke. Vi legger vekt på at barn får komme med ulike meninger i et demokratisk fellesskap.

Mangfold og gjensidig respekt

Personalet skal jobbe for å synliggjøre mangfoldet i barnehagen. Vi legger vekt på vennskap og fellesopplevelser for alle barn. Vi skal tilrettelegge aktiviteter og lek slik at alle barn blir inkludert og er en del av fellesskapet.

Likestilling og likeverd

Personalet skal møte hvert enkelt barn med respekt, og alle barn skal bli inkludert og ha like muligheter, uavhengig av funksjonsevne, kultur, kjønn, etnisitet og sosial status.

Bærekraftig utvikling

Personalet skal jobbe for å fremme bærekraftig utvikling. Vi tar barn med ut i naturen og nærmiljøet for å bli kjent med ulike deler av samfunnet. Dette for å skape forståelse om hvordan ting henger sammen. Vi er opptatt av at barna lærer hvordan man behandler dyrene og naturen.

Livsmestring og helse

Personalet skal jobbe for å fremme barns fysiske og psykiske helse. Vi oppmuntrer, utfordrer og motiverer barna slik at de kan oppleve livsglede og mestring. Vi jobber for å løfte hvert enkelt barn slik at alle barn skal føle seg verdifull.