Barnehagens visjon, mål og satsningsområder

Visjon

Lomakka barnehage er en inkluderende barnehage, hvor det er godt å være og morsomt å lære.

Mål

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å mestre ulike sosiale miljøer. Det er balansen mellom omtanke for andre og ivaretakelse av seg selv. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og samhandling med andre mennesker.

Hvorfor arbeide med sosial kompetanse i barnehagen?

Barn som har empati og omsorg for andre i barnehagen kan ta disse egenskapene og gode erfaringene videre i livet. Det å tilpasse seg sosialt og trives er viktige byggestein for læring og utvikling, en forutsetning for verdsetting, vennskap og forhindre mobbing. barn må kunne koordinere tenkning, følelser og atferd for å lykkes sosialt. De må kunne fokusere på viktige signaler i sosiale situasjoner, fortolke, ta beslutninger og kontrollere sterke følelser. Det finnes også forskning som viser at den sosiale utviklingen hos barn i tidligere år kan være av stor betydning for senere sosial tilpasning. Det å stimulere sosial kompetanse i barnehagen har dermed en avgjørende betydning både med tanke på hverdagsliv og trivsel i barnehagen, og det enkelte barns fremtid. God sosial kompetanse hos barn vil bidra til et godt læringsmiljø for alle.

Kjernen i sosial kompetanse

Empati - kunne se ting fra andres synsvinkel. Sette seg inn i hvordan andre har det.
Samarbeid - følge regler og beskjeder, hjelpe og dele med andre.
Selvhevdelse - å ta kontakt med andre, gi uttrykk for egne meninger, tilegne seg informasjon.
Selvkontroll - kontroll på egne følelser knyttet til ulike situasjoner.
Å vise ansvar - vise respekt for andre, inkludere og ta ansvar for seg selv.

Hvordan skal barnehagen arbeide med sosial kompetanse?

Samtaler i hverdagen om vennskap, inkludering, samarbeid og følelser.

 • Bruk av litteratur
 • Tema i samlinger
 • Drama/rollelek
 • Voksnes tilstedeværelse
 • Mitt valg

MITT VALG er et komplett undervisningsprogram i sosial og emosjonell kompetanse, som er tilpasset å følge barna helt fra barnehagealder til videregående opplæring. Slagordet MITT VALG er at det er "bedre å bygge barn enn å reparere voksne". Det er nemlig slik at fravær av vennskap og inkludering er den største risikofaktoren for blant annet mobbing. Et viktig prinsipp er at "gode valg kan læres" og ved systematisk bruk av MITT VALG lærer barna seg å ta gode avgjørelser allerede fra ung alder.

Realfag

Alle barn er naturlig nysgjerrige og interessert i verden rundt seg. De grubler over hvordan ting henger sammen og søker svar. Allerede i barnehagealder er de vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene.
Å jobbe med realfag i barnehagen handler om å skape undring og nysgjerrighet, og å legge grunnlaget for barnas interesse for realfag.
Forskning viser at tidlig innsats fører til bedre resultater i skolen.
I barnehagen er realfagene i hovedsak forankret i fagområdene «antall, rom og form» og «natur, miljø og teknologi».

Barnehagen skal legge vekt på:

 • Realfag som en naturlig del av hverdagen, både i lek og aktiviteter.
 • Bruke naturen som arena for lek og læring.
 • Ha utstyr, materiell og aktiviteter som stimulerer til realfagstenking.
 • Utvikle barns tenkeevne gjennom å studere naturen og utforske og eksperimentere inne og ute.

Barn skal ha mulighet til å lære:

 • Tall og tallforståelse.
 • Sortering.
 • Måling.
 • Ulike former og mønster.
 • Matematiske begreper.
 • Naturfenomener.
 • Å ta vare på naturen og miljøet rundt oss.

Satsningsområder

Aktiv moro - periodebestemt innhold uke 4-10

Rammeplanen sier at gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Barn bør være i bevegelse. De trenger å oppleve utvikling og læring. Lek, og især bevegelseslek spiller en sentral rolle i barnets totale personlighetsutvikling. En god fysisk og motorisk utvikling virker positivt inn på barnets sosiale og mentale utvikling.

Mye fysisk aktivitet, lek i ulike omgivelser og allsidig bruk av kroppen i barnehagealder gjør barna tryggere, mer sosiale og gir dem bedre motoriske ferdigheter.

Det høres ikke uten videre logisk ut at lek og klatring på steiner og trær skal gjøre det lettere for barnet å lære å lese, skrive, regne og lære andre ting som krever konsentrasjon. Når kroppen får bevege seg mye i omgivelser der steg og bevegelser må tilpasses hele tida, skjer det en automatisering av bevegelsene. Barnet trenger ikke lenger å bruke så mye hjernekapasitet på å kontrollere bevegelsene sine, og det frigjøres kapasitet til andre oppgaver.

I løpet av syv uker skal vi ha bevegelse i fokus.

Vi vil at barna 0-3 år skal:

 • Bevege seg rundt på gulvet, rulle, åle, krype, klatre, hoppe, leke med ball, løpe, og trene på grunnleggende bevegelsesformer.
 • Kaste og fange gjenstander.
 • Utforske omgivelsene sammen med voksne, og utvikle romforståelsen.
 • Turer i nærmiljøet, utforske terreng og underlag.

Vi vil at barna 3-6 år skal:

 • Få kjennskap til ulike idrettsgrener.Seksjon 3
 • Trene på balanse, rotasjon, kaste og fange for å få kontroll på bevegelser.
 • Få bevegelseserfaring i et variert fysisk miljø ute og inne.
 • Være med på lek og variert fysisk aktivitet.
 • Gå turer i nærmiljøet, utforske terreng og underlag.

Sammen med barna skal vi oppfordre og utfordre til ulike typer aktiviteter(ute og inne): balansere, klatre, hoppe, løpe, gå lange turer og hinderløyper.

Den flerkulturelle måneden - periodebestemt innhold i oktober

Vadsø er en flerkulturell by med mennesker fra hele verden. Lomakka barnehage har i alle år hatt barn og ansatte fra ulike land og kulturer. Det kulturelle mangfoldet gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen legger vekt på vennskap og felles opplevelse for alle barn. Barnehagen har et eget pedagogisk opplegg fra SOS barnebyer som vi bruker denne måneden.

 • Barn og voksne viser interesse og respekt for mennesker med ulik kulturbakgrunn.
 • Barnas kulturelle bakgrunn ivaretas, verdsettes og brukes som ressurs.
 • Barna viser nysgjerrighet for hvor andre kommer fra.
 • Barna lærer om ulike land og kulturer.
 • Vi skal ha enkelte samlinger om vår fadderbarn tilknyttet SOS barnebyer, FN - dagen og verdens barnedag.
 • Vi avslutter den flerkulturelle måneden med en Solsikkekafé til inntekt for barnehagens fadderbarn.

Ytrebyhagen

I arbeidet med bærekraftig utvikling har vi opprettet et samarbeid med Ytrebyhagen hvor barnehagen har fått tildelt en parsell. Her vil vi ha mulighet til å dyrke gønnsaker som poteter, gulrøtter m.m og på denne måten vil barna få ta del i dyrking og høsting av mat. Vi har også her tilgang til drivhus og gapahuk. I Ytrebyhagen lever det høns og ender som barna vil få noe erfaring med. I dette arbeidet vil barna erfare hvor viktig naturen er for mennesker og dyr, og dermed lære om viktigheten med å ta vare på naturen og planeten vår.