Barns medvirkning

Barns rett til medvirkning er forankret i Barnehageloven §3. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det.

Vi skal være observante i forhold til barnas kroppsspråk, handlinger, estetiske uttrykk og det verbale språket.

I barnehagen vår skal alle barna bli hørt, sett og anerkjent for den de er, og for sine ønsker og behov.
Vi skal oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger.
Gjennom dagsrytmen gir vi barna rom for den frie leken inne og ute, og vi legger opp til valgmuligheter i planlagte aktiviteter og i den spontane hverdagen.

Vi gjennomfører trivselsundersøkelse med de eldste barna en gang i året.