Fagområdene

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og er i stor grad de samme som barn senere møter i skolen. Fagområdene skal sees i sammenheng og barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene.

Fagområde

1-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Kommunik-asjon, språk og tekst

Bevegelsessanger, rim, regler, pekebøker, billedbøker, enkle puslespill

Eventyr, samtaler, sanger, rim og regler, lesing i grupper
Brettspill

Skrivedans, tekster, eventyr, lese- og skriveforberedelser
Fortsettelses bøker
Spill

Kropp, bevegelse, mat og helse

Gi rom for fysiske aktiviteter ute og inne.
Sunt og variert kosthold

Fysiske aktiviteter, turer og bruk av nærmiljøet. Finmotoriske aktiviteter
Sunt og variert kosthold

Fysisk aktiviteter og lengre turer i hele Vadsø. Ski og sykling.
Sunt og variert kosthold

Kunst, kultur og kreativitet

Bli kjent med ulike materialer gjennom sansene.
Bruke kreativiteten og la barna gjøre mest mulig selv. Kulturformidling gjennom eventyr, sang og musikk.

Utvidet bruk av ulikt
formingsmateriell. Bli kjent med egen kulturbakgrunn.
Prosess viktigere enn produkt.
Kulturelle besøk i nærmiljøet og byen.
Sang og musikk.

Kulturopplevelse i og utenfor barnehagen.
Prøve ut ulike materialer/teknikker.
Utrykke seg estetisk.

Natur, miljø og teknologi

Bruke sansene sine i møte med de ulike årstidene i barnehagen og nærmiljøet.
Ta vare på barnas nysgjerrighet og undring.
Få kjennskap til digitale verktøy som kilde til bl.a. bilder og musikk.

Turer i nærmiljøet, hvor vi sanser og opplever naturens liv og forandring. Få være med å bruke digitalt utstyr som verktøy til læring.
Eksperimentere for å teste ut ulike teorier.

Heldagsturer. Oppleve primærnæring i Vadsø kommune.Lære å bruke IKT som verktøy for et rikt og allsidig læringsmiljø.
Eksperimentere for å teste ut ulike teorier.

Etikk, religion og filosofi

 

Lære å dele, vise omsorg og utvikle empati.
Tilgjengelige voksne som støtter det enkelte barn i hverdagssituasjoner og i samspill med andre barn.

Danne vennskapsrelasjoner og oppleve å være en del av et fellesskap.
Møte ulike tradisjoner og markeringer gjennom året.
Samtaler, undring og refleksjon.

Vennskap og lek skal være grunnleggende.
Lære å ha respekt for andre, løse konflikter og følge regler.
Lære om andre kulturer og oppleve at egen bakgrunn blir respektert og anerkjent.
Filosofiske samtaler.

Nærmiljø og samfunn

 

Bruke og utforske nærmiljøet hele året.
Ta del i barnehagens aktiviteter ut fra alder og modenhet.

Aktiv bruk av nærmiljøet, samt bibliotek, museum, osv.
Delta i ulike arrangement  i Vadsø.
Trafikkopplæring.

Forberede skolestart.
Samtaler om normer og regler i barnehagen og ellers i samfunnet.
Utvide nærmiljø til å gjelde utenfor Vadsø by.
Trafikkopplæring.

Antall rom og form

 

Telling
Sortering
Bruke kroppen sin for å utvikle romforståelse.
Erfare førmatematiske begreper.

Tall og telling.
Sortere, klassifisere og parkoble.
Spill
Bruke hverdagsmatematikk.

Spill
Utforske former og mønster. 
Måleenheter og måleredskap.
Matematiske oppgaver.
Bruke tall i skriftlig form.
Matematikk skal være en del av hverdagen inne og ute.