Samarbeid mellom barnehage og hjem

Tilvenning i barnehagen

Vi ønsker å skape en best mulig tilvenning for barn og foreldre/foresatte. Det er satt av tre dager til tilvenningsperioden, men etter ønske kan tilvenningsperioden utvides. Foreldre og barn er velkomne til å komme på besøk med barnet i barnehagen i tiden før tilvenningsperioden. Barnet får en primærkontakt i barnehagen i tilvenningsperioden. Vi ønsker å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles.

Daglig kontakt

Personalet har fokus på god kommunikasjon og gode relasjoner til barn og foreldre når barnet kommer i barnehagen og når barnet blir hentet. Det er i disse situasjonene daglige beskjeder til og fra barnehagen overbringes og alle skal føle seg trygge på at disse blir fulgt opp.

Foreldresamtaler

I løpet av de tre første ukene i barnehagen har vi en startsamtale med foreldre. Etter dette er det foreldresamtaler høst og vår. Det er også mulighet for foreldrene og personalet å be om samtaler utover dette dersom det er behov. Barnehagen bruker tolketjeneste pr. telefon ved behov.

Foreldremøte

Høst og vår. På høstens foreldremøte er det informasjon til nye foreldre, barnegruppene, aktiviteter, vennskap og neste års årsplan som hovedtema. I arbeidet med årsplanen får foreldre komme med innspill til innhold. På vårens foreldremøte har vi ulike tema etter innspill fra foreldre og personalet. Barnehagen bruker tilstedeværende tolk ved behov.

Arrangement

Vi inviterer foreldre og søsken til ulike arrangement i løpet av året.

AU – foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (AU) består av to representanter fra hver avdeling. AU skal bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldre skaper et godt barnehagemiljø. Medlemmene til AU blir valgt på foreldremøte på høsten. AU konstituerer seg selv og velger leder og nestleder som begge er medlemmer i samarbeidsutvalget (SU).

SU – samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av to medlemmer fra AU, to representanter fra de ansatte og to representanter fra eier (styrer og en politisk valgt representant). Styrer fungerer som sekretær og innkaller til møte i SU. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal møtes 3 ganger i året.

Overganger

I Lomakka barnehage har alle avdelingene barn i alderen  0-6 år og har derfor ingen overganger mellom avdelinger innad i barnehagen. Barnet er på samme avdeling hele tiden.

Vi ønsker å skape best mulig overgang fra barnehage til skole for alle barn som skal begynne på skolen. Vi tilrettelegger for skoleforberedende aktiviteter og selvstendighetstrening i samarbeid med hjemmet. Vi besøker skolen og SFO flere ganger i løpet av siste barnehageår til barnet. 

Strategiplan mot mobbing

Vi har en egen strategiplan mot mobbing. Denne er utarbeidet sammen med foreldre. På høstens foreldremøte snakker vi om vennskap og hvordan foreldre kan skape gode sosiale nettverk for barnet på fritiden.