Barnehagens pedagogiske praksis

Innholdet i barnehagen skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppa.
Barnehagen skal:

Ivareta barns behov for omsorg

Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og til andre. Som grunnlag for trivsel, glede og mestring skal barnehagen legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna.

Ivareta barns behov for lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Leken utvikler barnets følelser, tanker, identitet og selvoppfatning. 
Personalet skal gi barna gode lekemuligheter ute og inne. Vi skal også gi barna allsidige opplevelser som kan gi næring til lek.  Personalet skal være aktivt tilstede i barnas lek, og hjelpe de som mangler lekeferdigheter inn i leken. Vi skal også støtte barna i å lære konflikter som oppstår.

Fremme danning

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. 
Personalet må støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse.

Fremme læring

Barnehagen skal være et stimulerende miljø som støtter opp om barnets lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
Personalet skal være oppmerksomme på barnets engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter.

Fremme vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Sosial kopetanse er viktig for å forebygge og stoppe diskriminering, mobbing og krenkelser.

Fremme kommunikasjon og språk

Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Det er nødvendig for å forstå omverden, bygge relasjoner, kommunisere og samhandling med andre.
Personalet skal legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler, og at alle får delta i språkstimulerende aktiviteter.