Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.                                                                                                        

Barnehagelovens § 1 Formål

Barn og barndom
Barnehagen skal ta utgangspunkt i en helhtlig tilnærming til barnets utvikling. Barnehagen skal møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. 

Demokrati
Barnehagen skal fremme demokrati, og gjennom fellesskap skal barna gis mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet. Barna skal få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold. Vi lærer i sasmpill med andre mennesker. Vi oppdras til fellesskap og demokrati, og finne løsninger sammen. 

Mangfold og gjensidig respekt
Vi er en barenhage med stort kulturelt mangfold, og vi jobber for å verdsette og synliggjøre alles kulturelle bakgrunn. Gjennom vennskap og kjennskap får barna gode forutsetninger for å motarbeide diskrininering og mulighet til å oppleve likeverd. Personalet skal være bevisst på hvordan man lærer av hverandre, og fremme barns nysgjerrighet og undring.

Likestilling og likeverd
For å fremme likestilling jobber vi for at gutter og jenter skal få like muligheter til å bli sett og hørt, og delta i alle aktiviteter. Alle barn skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, sosial status, språk og religion. 
Personalet bevisstgjører seg selv gjennom observasjon og refleksjon over egen atferd. 

Bærekraftig utvikling
Barnehagen skal bidra til forståelse for bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekrafig utvikling handler bla om hvordan tar vi vare på naturen og omgivelsene. 

Livsmestring og helse
Barnehagen skal være et sted der barns kan prøve ut ulike sider ved sampill, fellesskap og vennskap. 
Personalet skal legge til rette for at barna skal få støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne følelser. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktiviter, og fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling.