Barns medvirkning

Barns medvirkning handler om demokrati; å delta i og være med på å påvirke et fellesskap.

Det betyr at vi må møte hvert enkelt barn med respekt og være lydhør for deres ønsker, meninger og opplevelser. Det krever at de voksne i barnehagen aktivt lytter til barns, ser dem, støtter dem og forsøker å forstå hvert enkelt barns intensjoner. 

Barna skal gjennom enkle arbeidsoppgaver oppleve at de bidrar til fellesskapet. 

Barnehagen må legge til rette for uttrykksmåter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, forutseninger og behov. Barns synspunkter skal sees i samsvar med deres alder og modenhet. Barn skal ikke overlates til et ansvar de ikke er rustet til å ta.