Samarbeid mellom barnehage og hjem

Barnehagen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.

Foreldresamarbeidet skal skje på individnivå og på gruppenivå. På individnivå skjer samarbeidet med foreldre til hvert enkelt barn primært  gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler. På gruppenivå  skjer samarbeidet gjennom AU( Foreldreråd) og SU (samarbeidsutvalget)

 

TILVENNING – NÅR EN STARTER I BARNEAHAGEN
De første dagene er viktig for å danne et grunnlag for trygg og god tilknytning til personalet. Avdelinga vil ha fokus på å bli kjent med og følge opp det enkelte barn i oppstarten.Foreldre vil være en viktig samarbeidspartner for oss, og vi vil ha fortløpende dialoger om hvordan det går med barnet. Hvordan en tilvenningsperiode vil forløpe seg og hvor lenge, tilpasses hvert enkelts barn behov.

 

OVERGANG FRA LILLESIDEN TIL STORSIDEN
I uke 33 bruker vi tid på overgang fra lillesiden til storsiden. Barnet vil bli levert på lillesiden, men vil være store deler av dagen på sin nye avdeling.

Vi vil også bruke tiden etter utebarnehagen i mai og sommeren til å bli kjent på storsiden med barn, voksne og rutiner.

Personalet skal også sikre at informasjon følger med barnet fra en avdeling til en annen, blant annet ved at vi på planleggingsdag setter av tid til informasjon fra en avdeling til en annen.

 

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE.

Vadsø kommune har en felles prosedyre for overgang mellom barnehage og skole for alle barn i Vadsøbarnehagene. Den ligger på hjemmesiden til kommunen.