Søk om redusert foreldrebetaling

Familier med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 566 100 kroner rett til gratis kjernetid for barn født 2018 eller tidligere (fire siste år i barnehagen). Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer en 6 % av husholdningen.

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
  • 20 timer gratis oppholdstid i uken fra og med 1. august i det kalenderåret barnet fyller to år og fram til skolestart

Det må søkes på nytt for hvert barnehageår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Slik søker du

For å få reduksjonen med på faktura fra og med september, må søknad være levert innen 1.august  

Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregistrert, og foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. I en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. Det må søkes for hvert barnehageår. Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Dokumentasjon
Som hovedregel trengs ingen dokumentasjon på inntekt. Kommunen henter siste tilgjengelige skatteopplysninger fra skatteetaten. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.