Barnehagens arbeidsmåter

  • Barnehagen skal sikre progresjon ved at barna får utfordringer tilpasset alder, erfaring, interesser, kunnskap og ferdigheter. Dette gjøres gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.
  • For å få til progresjon i utviklingen for hvert enkelt barn, er det viktig at barnehagens personale har kjennskap til barns utvikling generelt, - men like viktig er det å kjenne hvert enkelt barn. Gjennom et sterkt fokus på progresjon for hvert enkelt barn, skal vi planlegg og tilrettelegge barnehagens innhold.
  • Som et virkemiddel for å få til dette har vi delt barna inn i aldersadekvate grupper. I gruppene får barna aktiviteter og utfordringer med utgangspunkt i tema og hva de er opptatt av.
  • Dette belyses gjennom prosjektarbeid; en arbeidsmetode som har hovedfokus på barnas interesser over en lengere periode. Ved å være observante, lydhørende og med-undrende voksne, vil vi kunne fange opp barns spørsmål og tanker, og dermed kunne videreutvikle prosjektarbeidet mer i dybden sammen med barna.
  • Vi prøver å tilrettelegge en del av leken slik at barna får et variert tilbud å velge mellom.

 

Trygghet

 

Hvert barn vil ha en primærkontakt som skal sørge for at barnet har et trygt opphold i barnehagen og får sine primærbehov.

Ved at vi voksne er tilgjengelig på gulvet, vil det alltid være et trygt fang å komme til for å lade opp, få nærhet eller kos.

 

Språk

 

Vi skal gi barna en tidlig og god språkstimulering gjennom å lese bøker og samtale rundt bøker. Språkløyper; språk og leseaktiviteter blir sentralt i dette. 

Sette ord på ting barna møter i barnehages hverdag, under påkledning, i matsituasjoner o.l.