Barnehagens pedagogiske praksis

Omsorg

 • Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og barna seg imellom, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.
 • Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utviklingen av empati og nestekjærlighet.       

Vi har en primærkontakt til hvert enkelt barn for å sikre barnets behov for nærhet, trygghet, omsorg, trivsel og individualitet. Det er gjennom trygge tilknytninger til nære omsorgspersoner at barnet opplever verden som et trygt og sikkert sted å være, hvor det kan utfolde nysgjerrigheten sin, utforske verden, utfolde sine sosiale og relasjonelle kompetanser og ta utfordringene i lek og læring.

Vi vektlegger de naturlige hverdagssituasjonene; som måltider, bleieskift, påkledning og praktiske gjøremål.

Vi organiserer hverdagen slik at barnet får veksling mellom aktiviteter, ro og måltider.

Vi er sensitive ovenfor barnas verbale og nonverbale uttrykk og signaler slik at vi best mulig kan imøtekomme og ivareta barnas behov for omsorg.

Vi har en forutsigbar dagsrytme og rutiner for barna, og ønsker å tilrettelegge barnehagehverdagen på barnets premisser.

 

Lek

 • Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
 • Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.
Vi gir tid og rom for lek. Vi gir gode rammer for at barna i størst mulig grad får bestemme selv hva, hvordan og hvem barnet vil leke med.
Vi gir barnet mulighet til å velge aktiviteter selv
Vi voksne skal hele tiden være tilgjengelige og tilstede i leken. Det er vi som har ansvaret for at det samspillet som foregår, er utviklende.
Vi har forskjellig lekematerialer som inspirerer til ulike typer lek inne og ute, både grov- og finmotorisk.
Vi tilrettelegger for varierte fysiske aktiviteter og utfordringer, både inne og ute, som er tilpasset barnet.
Vi er bevisste på balansen mellom voksnes initiativ til lek og å følge barnas initiativ til lek.
Vi ønsker å ta barns behov for tid til fordypelse på alvor ved å avbryte dem så lite som mulig.
Vi har primært fokus på prosessen og ikke på det ferdige resultatet.

 

Danning

 • Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i et demokratisk fellesskap.
 • Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.
Vi ønsker å tilrettelegge for meningsfulle opplevelser.
Vi støtter barnas utvikling av identitet og sund selvfølelse, så de kan bli klokere på seg selv og omverdenen, og være fornøyde med det de finner ut av.
Vi er sensitive overfor barnas verbale og nonverbale uttrykk og signaler slik at vi anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger.
Vi øver oss på å møte barn og voksne med anerkjennelse, som medmennesker med følelser, tanker og meninger, og ikke ut fra et mangelperspektiv som fokuserer på hva de engang skal bli.
Vi gir barna tid og tilrettelegger hverdagslige aktiviteter slik at barna kan gjøre mest mulig selv, for dermed å ivareta og styrke barnets egen kompetanse i forhold til alder og individuelle forutsetninger. Å få barna til å bli selvhjulpne er ikke et mål i seg selv, men et hjelpemiddel for å styrke deres selvverd og fremme deres læring og utvikling.

 

Læring

 • I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
 • Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.
 • Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.  
Hver eneste ting et barn gjør i sin hverdag er en del av en læreprosess. Vår oppgave er å oppdage disse læreprosessene, så vi kan understøtte dem.
Vi er bevisste viktigheten av konflikter som læringssituasjoner. Vi skal være aktive rettledere og støttespillere i konflikthåndtering.
Vi støtter opp under barnets utforskertrang og undrer oss sammen med dem.
Vi utvider barnas erfaringer og sørger for progresjon og utvikling i barnehagens innhold.
Vi legger til rette for hvert enkelt barns læring tilpasset sitt nivå i ulike situasjoner og aktiviteter.
Vi beriker og støtter opp om barnas nysgjerrighet, interesser og initiativ ved å introdusere dem for nye situasjoner og fenomener, og utvide barnas allerede etablerte kunnskaper og ferdigheter.

Gjennom prosjektarbeid vil barnas interesser tas på alvor, og arbeidet vil følge barnas tanker og ideer. Ved å arbeide på denne måten vil barna styre veien til prosjektet selv.

 

Vennskap og fellesskap

 • Alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.
 • Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
Vi har fokus på relasjonene og er bevisste på at vi voksne har 100 % ansvar for relasjonenes kvalitet, stemning og atmosfære i barnehagen.
Vi er gode og tydelige rollemodeller.
Vi er bevisste vårt ansvar for skape en gruppekultur med rammer, som gir barna mulighet for både å oppleve integritet og sosialt fellesskap.
Vi er bevisst viktigheten av at barna får erfaring med jevnaldrende relasjoner. Erfaring med jevnaldrende relasjoner har stor betydning for barnets sosiale kompetanse. Det krever en voksenrolle der en er oppmerksomt interessert, men ikke-dirigerende slik at barna får mulighet til å utfolde seg sammen.
Vi hjelper barna med balansen mellom å ivareta egne behov og å ta hensyn til andres behov.
Vi støtter barna i å sette egne grenser, til å romme at andre setter sine gir støtte til begge parter i konfliktsituasjoner.
Vi er observante ovenfor barnas omsorg ovenfor hverandre og støtter barnas initiativ til samspill.
Vi skal hele tiden være tilgjengelige og tilstede, slik at vi kan forebygge, stoppe og følge opp krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

 

Kommunikasjon og språk

 • Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets kommunikasjon.
 • Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen.
 • Alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.
Vi tolker og forsøker å forstå barnets verbale og nonverbale uttrykk og signaler, og anerkjenner og responderer på disse.
Vi støtter barnet i å uttrykke sine grenser, først kroppslig og med et tydelig nei, og etter hvert mer nyansert.
Vi bruker aktivt hverdagssituasjoner til å snakke sammen og legger til rette for gode samtaler inne og ute.
Vi setter ord på det vi gjør i dagliglivet i barnehagen og det vi ser og opplever på tur.
Vi oppfordrer til, og hjelper barnet med, å sette ord på følelser, ønsker, behov, opplevelser og handlinger.
Vi legger til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler.

 

Barnehagens digitale praksis

Personalet skal:

 • Utøve dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.
 • Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.
 • Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.
 • Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna, samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte.
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring.
Vi bruker digitale verktøy for å understøtte barns nysgjerrighet.
Vi bruker digitale verktøy til informasjonssøk.
Vi bruker digitale verktøy til å lytte til eventyr og musikk.

 

Naturen som utviklingsarena

 • Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.
 • Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og å ta vare på omgivelsene og naturen.
 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. 

Vi mener naturen er en perfekt lekearena. Barna får frihet til å rope, løpe, klatre, ligge i blåbærlyngen og se inn i skyene, sitte å fundere, studere småkryp og råtne trestammer eller fordype seg i rik rollelek.

Det å ferdes i naturen gir barna muligheten til å lære om livet i naturen, om seg selv og om samspillet med andre barn.

Vi ønsker at barna blir kjent med naturen gjennom lek. Vi skal oppdage, undre og utforske ting i naturen sammen. Vi bruker sansene våre og lukter, smaker, kjenner og lytter på naturen.

I naturen kan barna i større grad selv velge vanskelighetsgrad og lettere finne utfordringer på sitt nivå; f.eks. steiner kan hoppes på og fra, balansering, trær blir klatrestativ med utfordringer tilpasset alle og lager flotte rammer rundt leken. Stein, pinner og blader blir lekemateriell. Fantasien får fritt utløp, hvor trær og stubber blir troll og hekser eller skogens dyr, kratt og stein urer blir til huler. Dette er noe som gir rom for gode rolleleker.
Gjennom leken i naturen lærer barna å ta den andres perspektiv. Vi ser tydelig at det er færre konflikter mellom barna i utemiljøet, de er enda mer inkluderende og lekegruppene er større.
Alle barna har en fast «ute i naturen dag». I tillegg kan vi bruke naturen til kortere turer. Vi har en basecamp med lavvo ved skiløypa og en basecamp for de yngste barna i "Lilleskogen".

 

Kosthold og helse

 • Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
 • Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Barnehagen står for lunsj og mellommåltid på ettermiddagen.

Vi serverer to varme lunsjmåltider i uka og hjemmebaktbrød hver dag. Mandag serverer vi havregrynsgrøt og på fredager serverer vi varm mat basert på oppskrifter fra «Bra mat i barnehagen».

Vi tilbereder maten fra bunnen av så langt det lar seg gjøre.

Vi spiser lunsj sammen for felles samvær, hygge og nytelse. Barna forsyner seg selv og blir støttet i å aktivt be om det de ønsker.

Vi serverer forskjellige frukt og grønt til alle måltidene. Mellommåltid på ettermiddagen serverer vi knekkebrød med enkelt smørepålegg og frukt og grønt.

 

Fysisk aktivitet

 • Fysisk aktivitet er viktig for læring. Forskning viser at fysisk aktive barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre aktive barn.
 • Barnehagen skal tilby fysiske aktiviteter i forskjellige variasjoner og vanskelighetsgrad.
 • De ansatte må være bevisst på at de er rollemodeller for barna og må derfor instruere både kroppslig og verbalt.
Vi går på turer i et variert terreng.
Vi tilrettelegger for «høy puls» leke aktiviteter ute.
3-5 åringene har gym på Fossen skole en gang i uka.
Barnehagens ute og inne miljø skal stimulere til allsidig fysisk aktivitet.

 

Bærekraftig utvikling

 • Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
 • Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorda slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.
 • Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
 • Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Hele barnehagens drift har et overordnet mål om å være så bærekraftig vi kan være som barnehage. Det gjelder i hele driftssystemet. Det innebærer at vi hele tiden stiller oss spørsmålet om hvilke konsekvenser valgene vi tar får for helheten. Ikke bare for oss som bedrift, men for natur, miljø, omgivelser og samfunnet. 

Vi er bevisst på at verdiene, holdningene og handlingene vi voksne har og gjør smitter over på barna. 
Vi ønsker at barna i barnehagen skal bli kjent med naturens gang. Derfor er aktivitetene våre tilpasset årstidene, og vi ønsker å bli kjent med årets gang. Vi sår diverse frø om våren og setter poteter. På høsten sanker vi bær og tar opp poteten.

 

Trafikksikkerhet

 • Trafikkopplæring skal gå inn som en integrert del av det pedagogiske opplegget i barnehagen.
 • Dette gjelder først og fremst når man er ute i trafikken. Personalet skal alltid overholde trafikkreglene, og de må snakke med barna om å holde seg i vegkanten, bruke gang- og sykkelstier eller fortau, krysse veien der det er trygt, at man ikke må løpe eller leke i trafikken, at barn skal være sikret i bil, at man skal bruke hjelm når man sykler osv.
 • Trafikkopplæring skal også ha plass i det pedagogiske arbeidet som i samlingsstunder eller i form av egne trafikkopplegg.
 • Trafikksikkerhet er også foreldre og foresattes ansvar. Vi ønsker at alle ryggeparkerer på parkeringsplassen for å hindre at ulykker kan oppstå. 

Barna får opplæring i regler for fotgjengere.

Barna lærer om ulike skilt.

Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.

Barna lærer å krysse veien ved å se til begge sider og ikke krysse før bilen har stanset.