Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

I Ruija naTURbarnehage har vi samlet våre verdier i disse hovedpunktene- og de skal ligge til grunne i alt vi gjør. 

TRYGGHET 

Det er viktig at alle blir sett og hørt! For at vi skal føle trygghet viser vi at vi bryr oss om -, og har tillitt til hverandre. ALLE har en spesiell plass i barnehagen - og alle er betydningsfulle. Vi gir hverandre oppmuntrende tilbakemeldinger på hvem man er og det man mestrer!

LIKEVERD

ALLE er forskjellige, og alle har ulike behov og meninger. Vi respekterer og lytter til hva andre sier. Hver stemme skal bli hørt - og alle skal føle seg like mye verdt!. Vi ønsker at alle skal tørre å si hva de tenker og føler - skape en åpen og ærlig atmosfære.

GLEDE OG HUMOR 

I Ruija er det rom for spontanitet og åpenhet. En forutsetning for glede og humor er at vi har en positiv innstilling!