Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

I Ruija naTURbarnehage har vi samlet våre verdier i disse hovedpunktene- og de skal ligge til grunn i alt vi gjør. 

TRYGGHET 

Det er viktig at alle blir sett og hørt! For at vi skal kunne føle trygghet, er det viktig at vi kan vise hverandre at vi bryr oss, og at vi har tillit til hverandre. Alle har en spesiell plass i barnehagen, og alle er betydningsfulle. Det er viktig for oss at alle skal føle at de har en plass i fellesskapet i Ruija naTURbarnehage. Vi har et fokus på å gi oppmuntrende tilbakemeldinger på det individet man er, og det man mestrer. Ved å gi relevant positiv tilbakemelding til barna, vil vi være med på å danne grunnlaget for utvikling av god selvtillit.

LIKEVERD

Alle er forskjellige, og alle har ulike behov og meninger. Vi respekterer og lytter til hva andre sier. Hver stemme skal bli hørt - og alle skal føle seg like mye verdt! Vi ønsker at alle skal våge å si hva de tenker og føler – ved å skape en åpen og ærlig atmosfære.

GLEDE OG HUMOR 

I Ruija er det rom for spontanitet og åpenhet. En forutsetning for glede og humor er at vi har en positiv innstilling! Vi voksne skal vise at vi setter pris på barnas humor og fantasi. Det styrker selvbildet å vite at en kan glede andre. Humoren skal tas vare på, da glade barn og voksne er en forutsetning for godt samvær.