Barns medvirkning

Barns medvirkning

  • Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
  • Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen.
  • Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.
  • Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.
Vi ønsker å imøtekomme dette ved å organisere dagen slik at mesteparten av dagen vil være Vi er åpen for barnas innspill, interesse og viser respekt for barnas perspektiv.
Vi har med barna i beslutningsprosesser, vi lytter til deres ønsker og tar de på alvor.
At barn skal få mulighet til å uttrykke sine ønsker i barnehagen, betyr ikke at det er de som bestemmer, men at de skal få mulighet til å bli sett, hørt og tatt på alvor i beslutningsprosesser som angår dem selv.
Barna skal være med på evalueringer av aktiviteter i etterkant. På denne måten kan vi ta med barnas meninger til betraktning.
Vi jobber med å forstå og gi rom for de minste barnas varierte, nonverbale kommunikasjonssignaler.
Vi er bevisst på forskjelligheter i barnegruppen, slik at vi kan ivareta alle barns rett til medvirkning.
Vi setter av tid til samtaler med barna enkeltvis, i grupper og i hverdagssituasjoner.
Vi oppmuntrer barna til å gi uttrykk for sine tanker, meninger og følelser og de skal møtes med anerkjennelse for sine uttrykk.
De voksne har en grunnleggende holdning om at det barn sier og mener er viktig, og at det er noe en skal ta på alvor. 
Alle voksne viser respekt for barnas behov og interesser.
Vi deler oss inn i grupper etter barns interesser og utviklingsnivå, og tilrettelegger hverdagen og aktiviteter deretter.
Hos de yngste barna tar vi oss tid til å prøve å tyde kroppsspråket og deres uttrykksmåter slik at vi tar hensyn til deres interesser og behov.