Fagområdene

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen arbeider tverrfaglig slik at fagområdene må ses i sammenheng. Barna skal utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene.

Kommunikasjon, språk og tekst

Vi skal bidra til at barna

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter.
 • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.
 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord.
 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer.
 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.
 • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver gjennom lese- og skriveaktiviteter.

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

Vi skal bidra til at barna

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
 • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.
 • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.
 • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.
 • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.
 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

 

Kunst, kultur og kreativitet

Vi skal bidra til at barna:

 • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
 • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.
 • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

 

Natur, miljø og teknologi

Vi skal bidra til at barna

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.
 • får kunnskap om dyr og dyreliv.
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi.
 • får kjennskap til menneskets livssyklus

 

Antall, rom og form

Vi skal bidra til at barna:

 • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger.
 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper.
 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse.
 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.
 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter.
 • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

 

Etikk,religion og filosofi

Vi skal bidra til at barna:
 • får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
 • utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål.
 • får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier.
 • får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på, og leve sammen på.
 • utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

 

Nærmiljø og samfunn

Vi skal bidra til at barna

 • oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet.
 • erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse.
 • utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.
 • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner.
 • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.
 • blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.
 • får kjennskap til nasjonale minoriteter.