Planlegging, dokumentasjon og vurdering

  • Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegge og vurdere for å sørge for stadig utvikling i positiv retning.
  • Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. 
  • Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.
  • Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 
  • Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Et etisk perspektiv skal derfor ligge til grunn ved dokumentasjon av barnegruppa og enkeltbarn.
  • Vi reflekterer over og evaluerer våre pedagogiske aktiviteter og arbeidsmetode på planleggings- og kompetansehevingsmøter.
  •  Alle medarbeidere bidrar til skriftlig og muntlig refleksjon og vurdering av aktiviteter og hendelser i barnehagegruppa. Det at vi jobber med primærbarn sikrer at alle barna blir sett og hørt av personalet, og deres trivsel tas med videre i vurdering av tilbudet.
  • Dokumentasjonen i barnehagen handler for oss ikke om det enkelte barnet, men om virksomheten i barnehagen. Dersom det er forhold som bidrar til at vi trenger å dokumentere forhold rundt enkelte barn har vi rutiner for dette basert på personopplysningsloven og barnehageloven.
  • Vi bruker nedtegnede observasjoner som utgangspunkt for felles refleksjoner i personalgruppe. Denne dokumentasjonen viser imidlertid ingen sannhet, men er snarere den ansattes ”blikk” på situasjonen. Slike «praksisfortellinger» er et godt utgangspunkt for å sammen utvikle avdelingene som pedagogiske virksomheter, og for å kunne gi hvert enkelt barn et tilrettelagt tilbud. Vårt utgangspunkt er at det er ikke barna det er noe galt med, det er rammene barnet har som ikke fungerer hensiktsmessig for barnet.
  • Vi tilstreber et systematisk dokumentasjonsarbeid. For å få til dette har vi tatt i bruk nettbaserte Office-systemer for å lettere kunne samarbeide om å dele dokumentasjon kun med de det angår. På denne måten vil dokumentasjon enklere fungere som et felles utgangspunkt for videre planlegging.