Samarbeid mellom barnehage og hjem

 • Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene.
 • Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.
 • Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.
 • Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnas beste som et felles mål. 
Vi skal sørge for daglig dialog preget av anerkjennelse og respekt i møtet med foreldrene.
Samarbeidet skal være preget av tillit, åpenhet og respekt.
Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger i året, og ellers ved behov.
Foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen.
Foreldre skal oppleve at de uformelle samtalene i hente og bringesituasjonen gir dem innblikk i barnets hverdag, læring og utvikling.
Samarbeidsutvalget (SU) skal sikre foreldrenes innflytelse på barnehagens drift og er barnehagens høyeste formelle organ. SU er sammensatt av to foreldrerepresentanter, 1 ansattrepresentant fra hvert hus og styrer. Barnehagens samarbeidsutvalg er bl.a. med på å vurderer innholdet i årsplanen og kommer med innspill i arbeidet med ny årsplan.
Vi oppfordrer til medvirkning fra foreldre på foreldremøter, -samtaler og daglig kontakt.
Gjennom kontakten rundt levering og henting ønsker vi å vise interesse og lytte til foreldrene, og utveksle viktige beskjeder som angår barnet.
Det arrangeres sosiale treff  mellom barna, personalet og foreldrene for å bygge bro og samhørighet mellom barnehage og hjem. Sånn som påskefrokost, Luciafeiring og sommerfest/foreldremøte.

 

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen

 • Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.
 • Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.
 • Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.
Barn og foreldre blir invitert til å komme på besøk innen oppstart.
Alle barn som starter hos oss får en primærkontakt som er sammen med barnet under  tilvenningen og som har ansvaret for alt det praktiske som vedrører barnet.
Pedagogisk leder har fokus på å opprette god kontakt med barnets foreldre under tilvenningen og følge dem opp alt etter behov.

 

Overgang mellom Nordpolen og Sydpolen

 • Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personalet når de bytter barnegruppe
Vi tar med barn som skal over fra Nordpolen til Sydpolen, på besøk til ny avdeling ukentlig i god tid før byttet skal skje.
Nordpolbarna, som skal over til Sydpolen, er mye sammen med Sydpolen inne og ute, så de blir godt kjent med de voksne og vant til å være på avdelingen sammen med de store barna.
En Nordpolvoksen er mye sammen med de gamle Nordpolbarna på Sydpolen den første uken.
Barna får besøke sin gamle avdeling ved behov, den første tiden.

 

Overgang fra barnehage til skole

Når det gjelder overgangen fra barnehagen til skolen har Vadsø kommune utarbeidet retningslinjer for samarbeidet. Planen «Fra eldst til yngst – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» bygger på kunnskapsdepartementets veileder «Fra eldst til yngst».

Målet med planen er:

 • Å gi barna de beste forutsetninger for trivsel, trygghet og læring når de kommer til skolen
 • Å sikre at alle barn og foreldre opplever kontinuitet, sammenheng og forutsigbarhet i overgangen fra barnehage og skole
 • Å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole

Alle parter i barnehage og skole forplikter seg til å følge planen. Et av fokusområdene for Vadsø kommune er overganger mellom barnehager og skoler. For å sikre at overgangene blir gode for barn og foreldre er det viktig at god informasjon blir gitt. Denne planen skal være med på å sikre god overgang mellom barnehage og skole. Planen finner dere på kommunens hjemmeside.

Barnehagen har i tillegg samtaler med barn om deres egen tanker og følelser rundt det å skulle begynne på skolen, og støtter hvert barn individuelt.